Μεταπτυχιακές Σπουδές

Οι Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης και τους κανονισμούς των επιμέρους ακαδημαϊκών τμημάτων.

Τα Π.Μ.Σ. βασίζονται στις δυνατότητες των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης να προσφέρουν επιστημονικές γνώσεις εξειδίκευσης στις επιστήμες των μηχανικών και στις εφαρμοσμένες θετικές επιστήμες, δοθείσης της υφιστάμενης επιστημονικής, ερευνητικής και τεχνολογικής υποδομής του. Λόγω της φύσης και των εξειδικεύσεων των Σχολών και Τομέων του, το Πολυτεχνείο Κρήτης συμβάλλει στην ιδιαίτερα σημαντική σήμερα διασύνδεση μεταξύ των βασικών και εφαρμοσμένων επιστημών και της τεχνολογίας καθώς και μεταξύ του πανεπιστημιακού χώρου και της κοινωνίας.

Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των επιμέρους Σχολών έχουν ως εξής:

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης καθώς και σε Διδακτορικό δίπλωμα στις κατευθύνσεις: 

  • Επιχειρησιακής έρευνας
  • Οργάνωσης και Διοίκησης
  • Συστημάτων παραγωγής

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.pem.tuc.gr/4141.html

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων με τίτλο «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον» οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και Διδακτορικό Δίπλωμα παρέχοντας εξειδίκευση σε τρεις κύκλους:

Κύκλος Α: Ανίχνευση και Εντοπισμός στη Διαχείριση του Γεωπεριβάλλοντος.
Κύκλος Β: Εκμετάλλευση Ορυκτών Πόρων και Γεωτεχνικά Έργα.
Κύκλος Γ: Αξιοποίηση Βιομηχανικών Ορυκτών, Υλικών και Ενεργειακών Πόρων.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.mred.tuc.gr/2702.html


H Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων προσφέρει το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) στο γνωστικό πεδίο «Μηχανική Πετρελαίου», με αντίστοιχο τίτλο στην Αγγλική γλώσσα “Petroleum Engineering”.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.peteng-master.tuc.gr/3807.html


Eπίσης, η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων συμμετέχει ως εταίρος στο Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Erasmus Mundus Master Programme, με  τίτλο “IMACS (International Master in Advanced Clay Science)”. 

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.tuc.gr/index.php?id=5423

Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών απονέμει:

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και/ή
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.ece.tuc.gr/4107.html

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι: α) η χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική» και β) η απονομή Διδακτορικού Διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο την Περιβαλλοντική Μηχανική και ειδίκευση στις κατευθύνσεις:

  • Περιβάλλον και Υγεία και
  • Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Ζώνης.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.enveng.tuc.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=510&lang=el

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών οδηγεί στη λήψη Διδακτορικού Διπλώματος σε όλα τα επιμέρους αντικείμενα της αρχιτεκτονικής.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.arch.tuc.gr/postgraduate.html

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--