Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τα Τμήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης και τους κανονισμούς των επιμέρους ακαδημαϊκών τμημάτων.

Τα Π.Μ.Σ. βασίζονται στις δυνατότητες των Τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης να προσφέρουν επιστημονικές γνώσεις εξειδίκευσης στις επιστήμες των μηχανικών και στις εφαρμοσμένες θετικές επιστήμες, δοθείσης της υφιστάμενης επιστημονικής, ερευνητικής και τεχνολογικής υποδομής του. Λόγω της φύσης και των εξειδικεύσεων των Τμημάτων και Τομέων του, το Πολυτεχνείο Κρήτης συμβάλλει στην ιδιαίτερα σημαντική σήμερα διασύνδεση μεταξύ των βασικών και εφαρμοσμένων επιστημών και της τεχνολογίας καθώς και μεταξύ του πανεπιστημιακού χώρου και της κοινωνίας.

Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των επιμέρους τμημάτων έχουν ως εξής:

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης καθώς και σε Διδακτορικό δίπλωμα στις κατευθύνσεις: 

  • Επιχειρησιακής έρευνας
  • Οργάνωσης και Διοίκησης
  • Συστημάτων παραγωγής

Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.dpem.tuc.gr/gr/studies-gr/postgraduate-gr

 

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων με τίτλο «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον» οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και Διδακτορικό Δίπλωμα παρέχοντας εξειδίκευση σε τρεις κύκλους:

Κύκλος Α: Ανίχνευση και Εντοπισμός στη Διαχείριση του Γεωπεριβάλλοντος.
Κύκλος Β: Εκμετάλλευση Ορυκτών Πόρων και Γεωτεχνικά Έργα.
Κύκλος Γ: Αξιοποίηση Βιομηχανικών Ορυκτών, Υλικών και Ενεργειακών Πόρων.

Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.mred.tuc.gr/2702.html

 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών απονέμει:

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και/ή
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.

Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.ece.tuc.gr/Ctrl#reqHandler,Ctrl?lang=gr&actionClass=showBlockInfo&block_id=3

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι: α) η χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική» και β) η απονομή Διδακτορικού Διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο την Περιβαλλοντική Μηχανική και ειδίκευση στις κατευθύνσεις:

  • Περιβάλλον και Υγεία και
  • Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Ζώνης.

Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: www.enveng.tuc.gr/index.php

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών οδηγεί στη λήψη Διδακτορικού Διπλώματος σε όλα τα επιμέρους αντικείμενα της αρχιτεκτονικής.

Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: www.arch.tuc.gr/postgraduate.html

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--