Οι πόροι για την λειτουργία της Διεύθυνσης προέρχονται από τρεις πηγές χρηματοδότησης: τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος, τον Προϋπολογισμό Διάθεσης Αποθεματικών του Ειδικού Λογαριασμού, και από συμμετοχές σε έργα και προγράμματα.  

Η χρηματοδοτική ροή από το έτος 2005 έως σήμερα είναι η ακόλουθη:

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Τακτικός216.600,00 150.000,00310.000,00600.000,00250.000,00280.000,000
ΕΛΚΕ20.000,0040.000,0040.000,0040.000,0000120.000,00
Σύνολο236.600,00190.000,00350.000,00640.000,00*250.000,00280.000,00120.000,00

 *Σημ.: Στον Π/Υ του έτους 2008 συμπεριελήφθηκε και η δαπάνη ποσού 230.000,00 ευρώ για την δημιουργία υποδομών φιλοξενίας εξυπηρετητών (Data Center).

Κατά το παρελθόν έχουν υπάρξει και πόροι από άλλες πηγές όπως δωρεές παγίων στοιχείων.

Πέρα από τα παραπάνω ποσά για την εξυπηρέτηση των Τηλεπικοινωνιακών αναγκών του Πολυτεχνείου έχουν πληρωθεί σε τηλεπικοινωνιακά τέλη που αφορούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις, μισθωμένες γραμμές δεδομένων ή/και τηλεφωνικών συνδέσεων, γραμμές πρόσβασης της υπηρεσίας dialup κλπ, τα ακόλουθα ποσά:

2005
2006
2007
2008
2009
20102011

Tηλ/κά τέλη

215.590,00 169.701,00150.889,86151.749,60140.916,50

 

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--