Πρύτανης

Aναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Αναπληρωτής Πρύτανη Υποδομών, Διασφάλισης Ποιότητας και Δια Βίου Μάθησης 

Aναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Έρευνας

Γραμματέας

Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων 
             Τμήμα Σπουδών 
             Τμήμα Δημοσιευμάτων και Τυπογραφείου 
             Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
             Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού
             Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού
             Τμήμα ΕΤΕΠ-ΕΕΔΙΠ
             Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
             Τμήμα Λογιστηρίου και Ταμείο
             Τμήμα Προμηθειών
             Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας
             Τμήμα Μισθοδοσίας 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
             Τμήμα Μελετών 
             Τμήμα Εκτέλεσης Έργων 
             Τμήμα Συντήρησης 
             Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής 
             Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 
             Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής (Μηχανογραφικό Κέντρο)
             Τμήμα Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής

Βιβλιοθήκη

Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Γραμματεία Συγκλήτου

Γραμματείες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων

Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Αυτοτελή Γραφεία Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων

Γραφείο Διασύνδεσης

Νομική Υπηρεσία

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--