Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Για αιτήματα που αφορούν το Δίκτυο Δεδομένων, Τηλεφωνία, Η/Υ υπολογιστών διοικητικών υπαλλήλων κλπ, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://helpdesk.tuc.gr/

Δείτε στις παρακάτω εικόνες τα βήματα υποβολής νέου αιτήματος.

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες για στοιχεία που απαιτούνται  για συγκεκριμένες αιτήσεις.

Υποβολή νέου Αιτήματος

Σε περίπτωση που χρειάζεται να αλλάξετε γλώσσα

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--