Κατά τα έτη 2003 έως και 2009 τα ενταγμένα έργα τα οποία υπέβαλλε και διαχειρίστηκε η Διεύθυνση έχουν αθροιστικά προϋπολογισμούς 905.674,62 ευρώ. Τα έργα αυτά μαζί με τον αντίστοιχο Φορέα Χρηματοδότησης είναι:

  • Δημιουργία Υποδομών Ηλεκτρονικής Μάθησης και Τηλεσυνεργασίας στο Π.Κ. - ΠΕΠ Κρήτης.
  • Εξοπλισμός Αναβάθμισης Υποδομής στο Π.Κ. Πρόσκληση 7 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).
  • Ανάπτυξη και υποστήριξη προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών με δράσεις τηλέκπαίδευσης στο Π.Κ. Πρόσκληση 98 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).
  • Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης των ΟΤΑ Α’ Βαθμού της Περιφέρειας Κρήτης για την δημιουργία μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών Πρόσκληση 93 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).
  • Ενίσχυση και προώθηση της ευρυζωνικής προσβασιμότητας των φοιτητών και ερευνητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, Πρόσκληση 192 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).

Συνολικά επενδύθηκαν 369.722,72 ευρώ σε προμήθειες εξοπλισμού. Τα σημαντικότερα πάγια στοιχεία εξοπλισμού τα οποία προμηθεύθηκε η Διεύθυνση και τα οποία ετέθησαν στην διάθεση και χρήση της Ακαδημαϊκής κοινότητας είναι:

  • Δύο πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες τηλεκπαίδευσης (αίθουσα Β1.101 και αίθουσα Μ.5.002). Κατά την διάρκεια του 2006 οι αίθουσες χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση 49 συνεδριών σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
  • Ο συνοριακός δρομολογητής δεδομένων του Ιδρύματος Cisco 7603.
  • Ασύρματοι σταθμοί πρόσβασης σε περίπου 40 σημεία της Πολυτεχνειούπολης.
  • Υποδομές ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class όπου μέχρι σήμερα φιλοξενούνται 51 μαθήματα.
  • Υποδομές οικιακής σταθερής ασύρματης πρόσβασης για την ερευνητική κοινότητα
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--