Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

Παρασκευή, 3-5-2019

 

 

Κατά την 1η πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2019 για τους φοιτητές της Σχολής ΜΗΧΟΠ, υποβλήθηκαν συνολικά 37 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 20/3/2019 έως 18/4/2019.

 

Τριάντα πέντε αιτήσεις πληρούσαν τα ελάχιστα κριτήρια, επομένως γίνονται δεκτές. Οι αιτήσεις αυτές είναι οι εξής:

 

Δύο από τις υποβληθείσες αιτήσεις απορρίπτονται γιατί δεν πληρούσαν το κριτήριο των ελάχιστων ολοκληρωμένων μαθημάτων.

 

Οι απορριφθείσες αιτήσεις είναι οι εξής;

 

Τα παραπάνω προέκυψαν βάσει του πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

 

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 3 εργάσιμων ημερών. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης (μέσω e-mail ή αλλιώς).

 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θα οριστικοποιηθούν μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων.

 

 

Σε επόμενη φάση θα ακολουθήσει η αντιστοίχηση των φοιτητών σε φορείς σύμφωνα με τις προτιμήσεις σε φορείς υποδοχής που θα δηλώσουν, αλλά και τα κριτήρια που έχουν αποφασιστεί από την Σχολή.

 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012