Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

Πέμπτη, 2-7-2020

 

 

Κατά την 2η Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση"  το 2020 για τους φοιτητές της Σχολής ΜΗΧΟΠ, υποβλήθηκαν συνολικά 5 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 9/6/2020 έως 15/6/2020.

 

Μία αίτηση δεν πληρούσε τα ελάχιστα κριτήρια, δηλαδή τον ελάχιστο αριθμό ολοκληρωμένων μαθημάτων από το 3ο και 4ο έτος, επομένως απορρίπεται (ΑΜ: 2015020042). Όλες οι λοιπές αιτήσεις γίνονται δεκτές και είναι οι εξής:

 

 

Τα παραπάνω προέκυψαν βάσει του πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών την 22-6-2020, που έχει συσταθεί σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

 

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 3 εργάσιμων ημερών. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης (μέσω e-mail) .

 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θα οριστικοποιηθούν μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων.

 

 

Σε επόμενη φάση θα ακολουθήσει η αντιστοίχιση των φοιτητών σε φορείς σύμφωνα με τις προτιμήσεις σε φορείς υποδοχής που θα δηλώσουν, αλλά και τα κριτήρια που έχουν αποφασιστεί από την Σχολή.

 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012