Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πέμπτη, 15-4-2021

 

Κατά την 1η Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2021 για τους φοιτητές της Σχολής ΗΜΜΥ, υποβλήθηκαν συνολικά 47 μοναδικές αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 15/3/2021 έως 2/4/2021.

 

Η αίτηση του φοιτητή με ΑΜ: 2017030164 απορρίπτεται, γιατί δεν έχει ολοκληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων. Ομοίως και η αίτηση του φοιτητή με ΑΜ: 2015030072.

 

Όλες οι λοιπές 45 αιτήσεις πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια και εγκρίνονται, αφού οι διαθέσιμες θέσεις για τη Σχολή ΗΜΜΥ το 2021 επαρκούν (65 αρχικά).

Επομένως, οι αιτήσεις που εγκρίνονται είναι οι εξής:

 

 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της σχολής που συνεδρίασε 9-4-2021.

 

Οι απορριφθέντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 3 εργάσιμων ημερών. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς (μέσω e-mail) στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θα οριστικοποιηθούν μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων.

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012