Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

Παρασκευή, 16-4-2021

 

Κατά την 1η Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση"  το 2021 για τους φοιτητές της Σχολής ΜΗΧΟΠ, υποβλήθηκαν συνολικά 100 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 15/3/2021 έως 31/3/2021.

 

Δύο από τις αιτήσεις αφορούσαν φοιτητές άλλων Σχολών και δεν αξιολογήθηκαν (ΑΜ: 2014050122 & 2017050066).

 

Από τις 98 λοιπές αιτήσεις, τρείς από αυτές απορρίπτονται, γιατί δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια (ελάχιστος αριθμός ολοκληρωμένων μαθημάτων). Πρόκειται για τις αιτήσεις των φοιτητών με ΑΜ:  2016020003, 2016020105 και 2018020021.

 

Οι υπόλοιπες 95 αιτήσεις πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν τεθεί, ωστόσο είναι  περισσότερες από τις αρχικά διαθέσιμες θέσεις για τη Σχολή που είχαν οριστεί σε 70.

Ωστόσο, με βάση τη συνολική διαθεσιμότητα σε θέσεις πρακτικής για το 2021, τη ζήτηση στις λοιπές Σχολές του Ιδρύματος και τα τρέχοντα δεδομένα υλοποίησης του προγράμματος, εξασφαλίστηκαν 24 επιπλέον θέσεις για φοιτητές της Σχολής ΜΗΧΟΠ, οπότε οι συνολικά διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται στις 94.

Έτσι, εγκρίνονται όλες οι αιτήσεις φοιτητών ΜΗΧΟΠ από το 4ο έτος και άνω που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια, συνολικά 93, οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, με φθίνοντα τιμή του Μέσου Όρου, όπως αυτός προκύπτει από τις αναλυτικές βαθμολογίες των φοιτητών.

 

Πίνακας 1: Εγκεκριμένες αιτήσεις Φοιτητών ΜΗΧΟΠ για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" το 2021 στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης

Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος βαθμολογίας κάθε φοιτητή αξιοποιείται για την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων στην επόμενη φάση, σύμφωνα με τα θεσπισμένα κριτήρια επιλογής.

 

 

Η επιπλέον μία διαθέσιμη θέση μπορεί να διατεθεί στους τριτοετείς φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που έχει θεσπίσει η Σχολή με την απόφαση της 1ης Γενικής Συνέλευσης /19-9-2018, μόνο «στην περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις μπορούν να επιλεγούν φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το 6ο εξάμηνο σπουδών». Έτσι, για την επιλογή του ενός εκ των δύο τριτοετών φοιτητών λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος βαθμολογίας των δύο υποψηφίων.

Επομένως, πλέον των ανωτέρω, εγκρίνεται η κάτωθι αίτηση τριτοετούς φοιτητή:  

 

 

Ο δεύτερος τριτοετής φοιτητής ΑΜ: 2018020074 τίθεται ως επιλαχών και θα μπορέσει να εγκριθεί να υλοποιήσει την πρακτική του άσκηση το τρέχον έτος, εφόσον στην πορεία υλοποίησης του προγράμματος κάποιος από τους αρχικά επιλέξιμους φοιτητές ΜΗΧ.Ο.Π. αποσύρει το ενδιαφέρον του.

 

Τα παραπάνω προέκυψαν βάσει του πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών την 16-4-2021, που έχει συσταθεί σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

 

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 3 εργάσιμων ημερών. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης (μέσω e-mail) .

 

 

 

Σε επόμενη φάση θα ακολουθήσει η αντιστοίχιση των φοιτητών σε φορείς σύμφωνα με τις προτιμήσεις σε φορείς υποδοχής που θα δηλώσουν, αλλά και τα κριτήρια που έχουν αποφασιστεί από την Σχολή.

 

Στην εξέλιξη της διαδικασίας οι κάτωθι φοιτητές απέσυραν τις αιτήσεις τους:

  • 2016020117, στις 16-06-2021
  • 2017020039, στις 05-07-2021
ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012