Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού:

Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αναφέρεται σε θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, του Επικουρικού Διδακτικού Προσωπικού, των Επισκεπτών Καθηγητών, των Εντεταλμένων Επίκουρων Καθηγητών και του προσωπικού που προσλαμβάνεται με το άρθρο 5 του Π.Δ. 407/80 (Α’ 182) και ειδικότερα: 

Διεκπεραιώνει τις αποφάσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων για την προκήρυξη νέων θέσεων μετά από τους αναγκαίους ελέγχους. 

Μεριμνά για την κατάρτιση και προώθηση των αναγκαίων πράξεων διορισμού του Διδακτικού Προσωπικού. 

Προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για θέματα που σχετίζονται με τη μισθολογική εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού και φροντίζει για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων. 

Προβαίνει στον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων για τη χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών και φροντίζει για την έγκρισή τους. 

Επιλαμβάνεται και διεκπεραιώνει θέματα παραιτήσεων, εξελίξεων, κινήσεων εκτός έδρας, εκπτώσεων εισιτηρίων,  ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, πολυθεσίας, κλπ. 

Μεριμνά για την έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών. 

Επιλαμβάνεται θεμάτων εφαρμογής πειθαρχικών διατάξεων. 

Τηρεί τα προσωπικά μητρώα του Διδακτικού Προσωπικού, τα ενημερώνει συνεχώς και πλήρως με όλες γενικά τις μεταβολές και παρέχει πληροφορίες επ’ αυτών. 

Μεριμνά για την αντιμετώπιση των προσφυγών του Διδακτικού Προσωπικού στα Διοικητικά Δικαστήρια, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία. 

 

Επικοινωνία

Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά

Κτίριο Ε5, ισόγειο

Ελένη Κωνσταντακάκη
Ελένη Κωνσταντακάκη
ΙΔΑΧ
 
Τηλ: 2821037051

Στοιχεία επικοινωνίας για το Τμήμα μπορείτε να βρείτε στον κατάλογο υπηρεσιών.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012