Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το Τμήμα Μισθοδοσίας:

Τηρεί το μισθολογικό μητρώο του προσωπικού όλων των κατηγοριών και καταχωρεί τις εκδιδόμενες, μέσω των Τμημάτων Διδακτικού Προσωπικού, Διοικητικού Προσωπικού και ΕΤΕΠ-ΕΕΔΙΠ, διοικητικές πράξεις.

Μεριμνά για την απόδοση των κρατήσεων μέσα στις προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος καθώς και για την αποστολή στα ασφαλιστικά ταμεία αντιγράφων των μισθοδοτικών και λοιπών καταστάσεων των υπέρ αυτών κρατήσεων.

Φροντίζει για την αγορά και επικόλληση στα βιβλιάρια των μισθωτών των ενσήμων του Ι.Κ.Α. και των λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών.

Μεριμνά για την διασφάλιση των χρημάτων, των αξιών και των ενσήμων.

Μεριμνά για την αποστολή στη μηχανογραφική υπηρεσία της συνεργαζόμενης Τράπεζας των στοιχείων που χρειάζονται για την πίστωση των τρεχούμενων λογαριασμών των μισθοδοτούμενων.

Μεριμνά για την έγκαιρη αποστολή των μισθοδοτικών καταστάσεων στο ταμείο πληρωμών, την εξόφλησή τους και την κατάθεση του χρηματικού προϊόντος σε λογαριασμό της συνεργαζόμενης Τράπεζας.

Παραλαμβάνει τα χρήματα για την πληρωμή της μισθοδοσίας από το Δημόσιο Ταμείο και φροντίζει για τις πληρωμές των αποδοχών.

Εκδίδει καταστάσεις μισθοδοσίας των διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80.

Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα στοιχεία για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της μισθοδοσίας.

Συντάσσει και υποβάλλει στατιστικά στοιχεία που αφορούν μισθοδοτικά θέματα για ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομικών και Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Τηρεί αρχείο αναλυτικών φακέλων κατά εργαζόμενο, αντιγράφων πληρωμών Τραπέζης, κ.λ.π.

Συντάσσει τα δελτία μεταβολών για τον Η/Υ, φροντίζει για εκτύπωση της μισθοδοσίας και προβαίνει στους σχετικούς ελέγχους.

Παρέχει στο οικείο τμήμα της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις μεταβολές που αφορούν στη μισθοδοσία για τη ρύθμιση των παραμέτρων του προγράμματος.

Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής για την  προσαρμογή των προγραμμάτων σε περίπτωση αλλαγών των κανόνων υπολογισμού της μισθοδοσίας.

Ενημερώνει τις μισθολογικές μερίδες και εκδίδει τα πιστοποιητικά αποδοχών και τις καταστάσεις φόρου εισοδήματος.

Εκδίδει κάθε δεκαπενθήμερο αναλυτικά προσωπικά σημειώματα μισθοδοσίας για την ενημέρωση των μελών του προσωπικού όλων των κατηγοριών.

Επικοινωνία

Τμήμα Μισθοδοσίας

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Κτήριο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, 1ος όροφος

Πλατεία Αγίου Τίτου

73132 Χανιά

Στοιχεία επικοινωνίας για το Τμήμα μπορείτε να βρείτε στον κατάλογο υπηρεσιών.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012