Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Άτομα με Λιγότερες Ευκαιρίες

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παρακάτω ισχύουν για όσους θα συμμετάσχουν στην Προκήρυξη του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο της Ιδρυματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος CALL 2022!
Σε επόμενες προκηρύξεις θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις, για τις οποίες θα ενημερωθεί η ιστοσελίδα.

Οι φοιτητές που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται προσαύξησης 250 € ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για μακροχρόνιας διάρκειας σπουδές ή πρακτική άσκηση και πληρούν ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω (1) ή (2) κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια:

(1) Το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.

(2) Ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω Κοινωνικές Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες και το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έξι (6.000) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος:
i. Ο φοιτητής είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας.
ii. Ο φοιτητής είναι γονέας με τρία (3) τέκνα και άνω, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο μέλος.
iii. Ο φοιτητής είναι ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2020.
iv. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος γονέα με τρία τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη).
v. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας.
vi. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια εξαρτώμενα μέλη, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
vii. Ο φοιτητής έχει σύζυγο ή/και τέκνα-εξαρτώμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
viii. Ο φοιτητής είναι Έλληνας πολίτης μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.
ix. Ο φοιτητής είναι Ρομά.
x. Ο φοιτητής είναι πρόσφυγας.

(3) Φοιτητές με αναπηρία τουλάχιστον 50%, εφόσον το κατά κεφαλήν τους εισόδημα, δεν υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000,00) ευρώ.

Ορισμοί:
Εξαρτώμενα Μέλη: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στη φορολογική δήλωση σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.
Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα: Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα, ήτοι το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος, στην οποία ο φοιτητής είναι υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος.
Στην περίπτωση που ο φοιτητής εμφανίζεται σε αυτοτελείς φορολογικές δηλώσεις ως υπόχρεος και εξαρτώμενο μέλος αντιστοίχως, για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, αθροίζονται τα αντίστοιχα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα που προκύπτουν από τις εν λόγω (αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις.
Κατά Κεφαλήν Εισόδημα: Το πηλίκο της διαίρεσης του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται -ως υπόχρεοι ή εξαρτώμενα μέλη- στις φορολογικές δηλώσεις οι οποίες λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.
Μονογονεϊκή Οικογένεια: Οικογένεια με ένα γονέα ο οποίος ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια ενός τουλάχιστον τέκνου, για τους κάτωθι λόγους: o δυνάμει δικαστικής απόφασης και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή o παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή o υιοθεσία από έναν γονέα ο οποίος δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή ο γονέας τελεί σε χηρεία, ανεξαρτήτως ηλικίας του φοιτητή.

Οι φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία Ατόμων με Λιγότερες Ευκαιρίες συνυποβάλλουν παρακάτω:

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιπρόσθετη επιχορήγηση υποβάλλονται ως το τέλος της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων που προβλέπει η εκάστοτε προκήρυξη. 

Δικαιολογητικά ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ για συμπληρωματική επιχορήγηση ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Αίτηση για πρόσθετη επιχορήγηση (ΑΜΕΑ)

Προστασία δεδομένων

Η αποθήκευση και η επεξεργασία των στοιχείων που υποβάλλονται θα γίνει από το Γραφείο Erasmus+ του Πολυτεχνείου Κρήτης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012