Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Μεριμνά για την κοινοποίηση εγγράφων οδηγιών και διευκρινήσεων επί εκπαιδευτικών θεμάτων και αποφάσεων της Συγκλήτου, καθώς και νόμων και διαταγμάτων που αφορούν εκπαιδευτικά θέματα στις Γραμματείες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων. 

Μεριμνά για την συγκέντρωση των προγραμμάτων σπουδών όλων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, παρακολουθεί κάθε τροποποίησή τους και επιλαμβάνεται θεμάτων που σχετίζονται με τον κανονισμό σπουδών. Συντονίζει τις διαδικασίες που αφορούν τον καθορισμό εισακτέων, τις εγγραφές, μετεγγραφές, κατατακτήριες εξετάσεις και επιλύει τα θέματα που ανακύπτουν. 

Μεριμνά και συντονίζει, σε συνεργασία με τις Γραμματείες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, για την δημιουργία των ωρολογίων προγραμμάτων μαθημάτων, των προγραμμάτων εξετάσεων, την κατανομή των αιθουσών και την συντονισμένη χρήση των εκπαιδευτικών χώρων. 

Συντονίζει τις διαδικασίες για την ίδρυση νέων ακαδημαϊκών μονάδων καθώς και την κατάρτιση και έγκριση των κανονισμών λειτουργίας τους. Εισηγείται την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων που προκύπτουν σε σχέση με τις σπουδές. Παρέχει κατευθύνσεις και οδηγίες για την έκδοση πιστοποιητικών φοιτητικής κατάστασης ως και για την απονομή πτυχίων και λοιπών τίτλων. Μεριμνά για την τήρηση αρχείου νομοθεσίας σχετικά με θέματα σπουδών και γνωμοδοτεί προς την κεντρική διοίκηση και τα Τμήματα επί παντός σχετικού θέματος που προκύπτει. 

Μεριμνά για την κατάρτιση των πινάκων αριστούχων φοιτητών που δικαιούνται υποτροφία ή βραβείο από κληροδοτήματα, σε συνεργασία με τις Γραμματείες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων. Μεριμνά για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία όλου του Ιδρύματος. Μελετά τα εκπαιδευτικά συστήματα διδασκαλίας άλλων κρατών, εξάγει πορίσματα και υποβάλλει σχετικές προτάσεις. 

Για επικοινωνία σας με το Τμήμα Σπουδών μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Μάρκο Ντουκάκη

Τηλ.: +30 28210 37322

email: tspoudon@isc.tuc.gr

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012