Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης Πρακτικής Άσκησης το 2022-ΜΠΔ

Τελευταία Ενημέρωση: Παρασκευή 9-9-2022

Αρχική Δημοσίευση: Δευτέρα, 5-9-2022

 

Στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2022 για τους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης υποβλήθηκαν συνολικά 10 μοναδικές αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 5/8/2022 έως 26/8/2022.

 

Τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους φοιτητές μέσω των ηλεκτρονικών αιτήσεων που συμπληρώθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητά τους βάσει των αναλυτικών βαθμολογιών και των λοιπών στοιχείων που οι φοιτητές απέστειλαν στο Γραφείο Πρακτικής. Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν αποκλείσεις μεταξύ των ηλεκτρονικά καταχωρημένων στοιχείων και αυτών που αναφέρονται στις αναλυτικές βαθμολογίες, πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες διορθώσεις. Ειδικά, η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα της «Πρακτικής Άσκησης» κατά το παρελθόν, ελέγχθηκε από το Γραφείο Πρακτικής βάσει των στοιχείων που τηρούνται στην πλατφόρμα «ΑΤΛΑΣ».

 

Από τις 10 αιτήσεις που κατατέθηκαν, η αίτηση του φοιτητή με ΑΜ: 2015010024 αποσύρθηκε άμεσα, εντός του διαστήματος υποβολής αιτήσεων, και δεν εξετάστηκε. Έτσι, μετά τον έλεγχο και την επιβεβαίωση των διαθέσιμων στοιχείων, όλες οι λοιπές αιτήσεις, συνολικά 9, που υποβλήθηκαν ικανοποιούν τα ελάχιστα κριτήρια (Κριτήρια Ομάδας Α) και επομένως γίνονται όλες δεκτες, αφού οι διαθέσιμες θέσεις επαρκούν. Μάλιστα προέκυψαν κάποιες νέες αποχωρήσεις που φαίνονται παρακάτω, με αποτέλεσμα να υπάρχουν  αρκετές αδιάθετες θέσεις.

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί οι εγκεκριμένες αιτήσεις ιεραρχήθηκαν σύμφωνα με την τιμή του αλγορίθμου κατάταξης (Κριτήρια Ομάδας Β), χωρίς να συμπεριληφθεί ο συντελεστής υπαγωγής σε ευπαθή ομάδα, εφόσον δεν χρησιμοποιήθηκε για την επιλογή των φοιτητών.

 

Πίνακας: Αιτήσεις φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης που εγκρίνονται για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα το 2022 στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της Σχολής που συνεδρίασε Πέμπτη, 1-9-2022.

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 3 εργάσιμων ημερών. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς (μέσω e-mail) στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης.

 

Τα αποτελέσματα θα οριστικοποιηθούν μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων.

Τα παραπάνω αποτελέσματα θεωρούνται πλέον οριστικά (9-9-2022), μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων. Σημειώνεται ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.


Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης Πρακτικής Άσκησης το 2022-ΜΠΔ

Αρχική Δημοσίευση: Τετάρτη, 13-4-2022,

Τελευταία Ενημέρωση: 4-8-2022

 

Στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2022 για τους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης υποβλήθηκαν συνολικά 63 μοναδικές αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 15/3/2022 έως 31/3/2022.

 

Τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους φοιτητές μέσω των ηλεκτρονικών αιτήσεων που συμπληρώθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητά τους βάσει των αναλυτικών βαθμολογιών και των λοιπών στοιχείων που οι φοιτητές απέστειλαν στο Γραφείο Πρακτικής. Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν αποκλείσεις μεταξύ των ηλεκτρονικά καταχωρημένων στοιχείων και αυτών που αναφέρονται στις αναλυτικές βαθμολογίες, πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες διορθώσεις. Ειδικά, η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα της «Πρακτικής Άσκησης» κατά το παρελθόν, ελέγχθηκε από το Γραφείο Πρακτικής βάσει των στοιχείων που τηρούνται στην πλατφόρμα «ΑΤΛΑΣ».

 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα διαθέσιμα στοιχεία και βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που έχουν θεσπιστεί από τη Σχολή, η αίτηση του φοιτητή με ΑΜ: 2017010038 απορρίπτεται γιατί ο φοιτητής έχει συμμετάσχει στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση» στο παρελθόν.

Όλες οι λοιπές 62 αιτήσεις πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν τεθεί από τη Συνέλευση της Σχολής και εγκρίνονται, αφού οι διαθέσιμες θέσεις για τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης για το 2022  έχουν οριστεί στις 73.

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί οι εγκεκριμένες αιτήσεις ιεραρχήθηκαν σύμφωνα με την τιμή του αλγορίθμου κατάταξης (Κριτήρια Ομάδας Β), χωρίς να συμπεριληφθεί ο συντελεστής υπαγωγής σε ευπαθή ομάδα, εφόσον δεν χρησιμοποιήθηκε για την επιλογή των φοιτητών.

 

Πίνακας: Αιτήσεις φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης που εγκρίνονται για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα το 2022.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της Σχολής που συνεδρίασε Τετάρτη, 13-4-2022.

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 3 εργάσιμων ημερών. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς (μέσω e-mail) στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θεωρούνται πλέον οριστικά (18-4-2022), μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων. Σημειώνεται ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.

 

 


Απόσυρση Ενδιαφέροντος Φοιτητών ΜΠΔ

Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων και με νεότερη δήλωσή τους απέσυραν την αίτηση τους οι φοιτητές των οποίων ο Αριθμός Μητρώου περιλαμβάνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Τα παραπάνω επικυρώθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με το πρακτικό που συντάχθηκε με ημερομηνία: 1-8-2022. Επίσης στο ίδιο πρακτικό  επισημάνθηκε ότι, η αίτηση του φοιτητή με ΑΜ: 2017010147  που υποβλήθηκε εκτός πρόσκλησης (αίτηση 74/8-7-2022) δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο φοιτητής μπορεί να υποβάλει ξανά αίτηση, εφόσον δημοσιοποιηθεί νέα πρόσκληση ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία.

Στο διάστημα από 1-8-2022 έως και 31-8-2022 πρόσθετοι φοιτητές με νεότερη δήλωσή τους απέσυραν την αίτησή τους. Οι φοιτητές αυτοί περιλαβάνονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

 

 

 

Τα παραπάνω επικυρώθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με το πρακτικό που συντάχθηκε με ημερομηνία: 1-9-2022 κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης. Οι αδιάθετες θέσεις μπορούν να διατεθούν σε άλλη Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης, εφόσον προκύψει υπερβάλλουσα ζήτηση σε θέσεις πρακτικής.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012