Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (Κέντρο) έχει ως σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη του διδακτικού έργου του ακαδημαϊκού προσωπικού του Ιδρύματος (τακτικού και έκτακτου) και την προαγωγή της συνολικής μαθησιακής εμπειρίας των φοιτητών.

Το Κέντρο απευθύνεται σε όλα τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού που συνεισφέρουν, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στο εκπαιδευτικό ή διδακτικό έργο. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται στο τακτικό προσωπικό, μέλη ΔΕΠ – ΕΔΙΠ – ΕΕΠ – ΕΤΕΠ. Επίσης, απευθύνεται στα μέλη του έκτακτου προσωπικού που αναλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων ή εργαστηρίων/φροντιστηρίων. Επιπλέον, απευθύνεται στα μέλη που εμπλέκονται στο εκπαιδευτικό έργο και είτε έχουν λάβει απόσπαση από άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης είτε έχουν αναλάβει συνδυασμό ερευνητικού/διδακτικού έργου.

Το Κέντρο  επιδιώκει την ενημέρωση και υποστήριξη των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος σε θέματα διδασκαλίας και μάθησης με κάθε πρόσφορο τρόπο, είτε διαδικτυακά (ημερίδες), είτε δια ζώσης (βιωματικά εργαστήρια, σύντομα σεμινάρια), είτε κειμενικά (ιστοσελίδα), είτε μέσω ασύγχρονης επιμόρφωσης (E-Class).

Συντονίστρια του Κέντρου είναι η κ. Ευαγγελία Κρασαδάκη. Η συντονίστρια και το Κέντρο υποστηρίζονται από εννεαμελή «Ακαδημαϊκή Επιτροπή».

Η Επιτροπή ορίστηκε από τη Σύγκλητο (αρ. συνεδρίασης 611/15.12.2022), με 3ετή θητεία και απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

Ώρες Συνεργασίας - Επικοινωνία

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης στεγάζεται στο γραφείο Δ5.010 στα καφέ κτίρια της Σχολής ΜΠΔ.

Ώρες συνεργασίας, καθημερινά 08.00 – 15.00. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28210-37419.

Ευαγγελία Κρασαδάκη, e-mail ekrasadaki<στο>tuc.gr

Ματούλα Ζαχαριουδάκη, e-mail mzacharioudaki<στο>tuc.gr

Απόστολος Λαζίδης, e-mail alazidis<στο>tuc.gr

Το Κέντρο εντάχθηκε στις 11.05.2022 στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5162393, Ε.Π.  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012