Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης Πρακτικής Άσκησης το 2023-ΜΗΧΟΠ

 

Τελευταία Ενημέρωση: Δευτέρα 26-6-2023

Αρχική Ενημέρωση:  Παρασκευή, 16-6-2023

 

Κατά την 2η Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση"  το 2023 για τους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, υποβλήθηκαν συνολικά 5 μοναδικές αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 29/5/2023 έως 7/6/2023, ενώ και οι διαθέσιμες θέσεις ήταν 23. Η μία από τις πέντε αιτήσεις αφορούσε φοιτήτρια της Αρχιτεκτονικής Σχολής, η οποία, προφανώς, υποβλήθηκε εκ παραδρομής στη φόρμα αιτήσεων της Σχολής Ορυκτών Πόρων και δεν λήφθηκε υπόψη.

 

Τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους φοιτητές μέσω των ηλεκτρονικών αιτήσεων που συμπληρώθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητά τους βάσει των αναλυτικών βαθμολογιών και των λοιπών στοιχείων που οι φοιτητές απέστειλαν στο Γραφείο Πρακτικής. Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν αποκλείσεις μεταξύ των ηλεκτρονικά καταχωρημένων στοιχείων και αυτών που αναφέρονται στις αναλυτικές βαθμολογίες, πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες διορθώσεις. Ειδικά, η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα της «Πρακτικής Άσκησης» κατά το παρελθόν, ελέγχθηκε από το Γραφείο Πρακτικής βάσει των στοιχείων που τηρούνται στην πλατφόρμα «ΑΤΛΑΣ».

 

Μετά τον έλεγχο όλων των δεδομένων διαπιστώθηκε ότι όλες οι λοιπές αιτήσεις πληρούν  τα ελάχιστα κριτήρια (ελάχιστος αριθμός ολοκληρωμένων μαθημάτων) και επομένως εγκρίνονται, αφού επαρκούν οι διαθέσιμες θέσεις για την Σχολή.  Σημειώνεται ότι όλες οι αιτήσεις ήταν από φοιτητές που φοιτούν στο 4ο έτος ή σε μεγαλύτερο. Ακολουθεί η λίστα των εγκεκριμένων αιτήσεων.

 

 

Πίνακας 1: Εγκεκριμένες αιτήσεις Φοιτητών ΜΗΧΟΠ για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" το 2023 στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης

Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος βαθμολογίας κάθε φοιτητή αξιοποιείται για την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων στην επόμενη φάση, σύμφωνα με τα θεσπισμένα κριτήρια επιλογής.

 

Τα παραπάνω προέκυψαν βάσει του πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών που συνεδρίασε τη Δευτέρα 12-6-2023. Η επιτροπή έχει συσταθεί μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 5 εργάσιμων ημερών. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης (μέσω e-mail) .

 

Τα ανωτέρω αποτελέσματα θεωρούνται οριστικά με το πέρας της περιόδου ενστάσεων (Παρασκευή, 23-6-2023). Σημειώνεται ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.

 

Σε επόμενη φάση θα ακολουθήσει η αντιστοίχιση των φοιτητών σε φορείς σύμφωνα με τις προτιμήσεις σε φορείς υποδοχής που θα δηλώσουν, αλλά και τα κριτήρια που έχουν αποφασιστεί από τη Σχολή.


Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης Πρακτικής Άσκησης το 2023-ΜΗΧΟΠ

 

Τελευταία Ενημέρωση, Τρίτη 25-4-2023

Αρχική Ενημέρωση: Τρίτη, 11-4-2023

 

Κατά την 1η Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση"  το 2023 για τους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, υποβλήθηκαν συνολικά 39 μοναδικές αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 22/3/2023 έως 7/4/2023, ενώ και οι διαθέσιμες θέσεις είναι 90.

 

Τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους φοιτητές μέσω των ηλεκτρονικών αιτήσεων που συμπληρώθηκαν, ελέγχθηκαν για την ορθότητά τους βάσει των αναλυτικών βαθμολογιών και των λοιπών στοιχείων που οι φοιτητές απέστειλαν στο Γραφείο Πρακτικής. Στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν αποκλείσεις μεταξύ των ηλεκτρονικά καταχωρημένων στοιχείων και αυτών που αναφέρονται στις αναλυτικές βαθμολογίες, πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες διορθώσεις. Ειδικά, η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα της «Πρακτικής Άσκησης» κατά το παρελθόν, ελέγχθηκε από το Γραφείο Πρακτικής βάσει των στοιχείων που τηρούνται στην πλατφόρμα «ΑΤΛΑΣ».

 

Μετά τον έλεγχο όλων των δεδομένων διαπιστώθηκε ότι όλες οι αιτήσεις πληρούν  τα ελάχιστα κριτήρια (ελάχιστος αριθμός ολοκληρωμένων μαθημάτων) και επομένως εγκρίνονται, αφού επαρκούν οι διαθέσιμες θέσεις για την Σχολή.  Σημειώνεται ότι όλες οι αιτήσεις ήταν από φοιτητές που φοιτούν στο 4ο έτος ή σε μεγαλύτερο. Ακολουθεί η λίστα των εγκεκριμένων αιτήσεων.

 

 

Πίνακας 1: Εγκεκριμένες αιτήσεις Φοιτητών ΜΗΧΟΠ για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" το 2023 στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης

 

Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος βαθμολογίας κάθε φοιτητή αξιοποιείται για την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων στην επόμενη φάση, σύμφωνα με τα θεσπισμένα κριτήρια επιλογής.

 

 

 

Τα παραπάνω προέκυψαν βάσει του πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών που συνεδρίασε την 10-4-2023. Η επιτροπή έχει συσταθεί μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

 

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός 5 εργάσιμων ημερών. Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς στο Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης (μέσω e-mail) .

 

 

 

Σε επόμενη φάση θα ακολουθήσει η αντιστοίχιση των φοιτητών σε φορείς σύμφωνα με τις προτιμήσεις σε φορείς υποδοχής που θα δηλώσουν, αλλά και τα κριτήρια που έχουν αποφασιστεί από τη Σχολή.

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα θεωρούνται πλέον οριστικά (21-4-2023), μετά το πέρας της διαδικασίας ενστάσεων. Σημειώνεται ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.

*


Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων και με νεότερη δήλωσή του απέσυρε την αίτηση του ο φοιτητής με Αριθμό Μητρώου: 2019020023, η αίτηση του οποίου είχε εγκριθεί στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012