Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Μετεξέλιξη σε Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2348/Β'/03.06.2021, η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος και το oμώνυμο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, μετονομάζονται σε Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος αντίστοιχα, με Κατευθύνσεις Προχωρημένου Εξαμήνου:

α) Χημικών Μηχανικών και

β) Μηχανικών Περιβάλλοντος

Στους φοιτητές του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, βάσει της Κατεύθυνσης Προχωρημένου Εξαμήνου που έχουν παρακολουθήσει, απονέμεται:

α) Δίπλωμα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος με κατεύθυνση Προχωρημένου Εξαμήνου, Χημικών Μηχανικών

β) Δίπλωμα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος με Κατεύθυνση Προχωρημένου Εξαμήνου, Μηχανικών Περιβάλλοντος

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα εισαχθούν στη Σχολή  ΧΗΜΗΠΕΡ από το ακαδημαϊκό έτος 2021, θα λαμβάνουν με την ολοκλήρωση των σπουδών τους Δίπλωμα της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου (άρθρο 75, §1, Ν4589/2019) είτε«Χημικών Μηχανικών» είτε «Μηχανικών Περιβάλλοντος» ανάλογα με την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν στο τέλος του 2ου έτους σπουδών τους. Η επιλογή κατεύθυνσης θα καθοριστεί με βάση τις δηλώσεις κατεύθυνσης στο 2ο έτος και αν απαιτείται (δηλ., πάνω από τα 2/3 των φοιτητών διαλέξουν μια από τις δύο κατευθύνσεις), και με κριτήρια επίδοσης που θα καθοριστούν από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος (π.χ., ο μέσος όρος σε 8 μαθήματα του 1ου και 2ου έτους).

Οι ήδη φοιτούντες στην πρώην Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης κατατάσσονται στην νέα Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος στην κατεύθυνση Προχωρημένου Εξαμήνου «Μηχανικών Περιβάλλοντος».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο προσφερόμενα διπλώματα αποτελούν ενιαίους και αδιάσπαστους τίτλους σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). Επιπλέον είναι ισότιμα και αντίστοιχα των διπλωμάτων Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος που προσφέρονται από άλλα ΑΕΙ της ημεδαπής και συνεπώς έχουν και τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα.

Φιλοδοξία της νέας Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) είναι να εκπαιδεύσει επιστήμονες μηχανικούς με υψηλά προσόντα, δεξιότητες και υπόβαθρο για να υπηρετήσουν τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα και την παραγωγική διαδικασία σε θέματα αιχμής που σχετίζονται με τα αντικείμενα του Χημικού Μηχανικού και του Μηχανικού Περιβάλλοντος, όπως:

  • Σχεδιασμού και ανάπτυξης χημικών και βιοχημικών διεργασιών.
  • Αναδιάρθρωσης και αναπροσαρμογής των παραγωγικών και μεταποιητικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
  • Σχεδιασμού, κατασκευής και λειτουργίας μονάδων καθαρισμού υγρών αποβλήτων, αερίων εκπομπών, αστικών απορριμμάτων, τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων.
  • Διαχείρισης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ρύπανσης επιφανειακών και υπόγειων νερών, συστήματα μέτρησης ρύπανσης αέρα, νερών, εξυγίανσης εδάφους και αποκατάστασης υπογείων υδάτων.
  • Σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων διαχείρισης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος (μέτρηση,  παρακολούθηση, αξιολόγηση).
  • Ανάπτυξης και βελτίωσης χημικών υλικών προστιθέμενης αξίας και προϊόντων ευρείας ή εξειδικευμένης εφαρμογής.
  • Τεχνολογίας υλικών/νανο-υλικών με περιβαλλοντικές, βιοχημικές ιατρικές και ενεργειακές εφαρμογές.
  • Αειφόρου εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και αναβαθμισμένης αξιοποίησης των ορυκτών καυσίμων/βιοκαυσίμων.
  • Παραγωγής, μετατροπής, εξοικονόμησης ενέργειας, και ανάπτυξης ενεργειακών κύκλων ελάχιστου ή μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα.
  • Εκπόνησης ή ελέγχου προγραμμάτων διαχείρισης φυσικών ή ανθρωπογενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τεχνικών έργων ή άλλων δραστηριοτήτων.

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012