Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του έργου «Βιομηχανικά Διδακτορικά»

Το έργο «Βιομηχανικά Διδακτορικά» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και, πιο συγκεκριμένα, της Μεταρρύθμισης «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια».

Το έργο «Βιομηχανικά Διδακτορικά» αποσκοπεί στην ικανοποίηση της ανάγκης για τη δημιουργία δεσμών μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων μέσα από τη βιομηχανική έρευνα. Ακόμα στοχεύει στην επίλυση προβλημάτων στον παραγωγικό τομέα μέσα από την εστιασμένη βιομηχανική έρευνα καθώς και στην αντίστοιχη μεταφορά τεχνογνωσίας από τα ελληνικά πανεπιστήμια στις επιχειρήσεις, με απώτερο στόχο την προώθηση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.
Δικαιούχοι-Τελικοί Αποδέκτες του έργου είναι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (Α.Ε.Ι.) και συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις/Βιομηχανίες. Τα Α.Ε.Ι. σε συνεργασία με Επιχειρήσεις/Βιομηχανίες, καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για να υλοποιήσουν ένα «Βιομηχανικό Διδακτορικό» από κοινού με έναν/μια Υποψήφιο/α Διδάκτορα. Η χρηματοδότηση των ερευνητικών έργων έχει ως σκοπό τη διεξαγωγή βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας. Το έργο συνολικά αναμένεται ότι θα οδηγήσει στην εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης του έργου «Βιομηχανικά Διδακτορικά», ανέρχεται σε 21.786.471,76 ευρώ (20.366.069,00 ευρώ που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 και 1.420.402,76 ευρώ Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ-ΦΠΑ) και της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε 14.447.724,16 ευρώ.


Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 36.234.195,92 ευρώ. Ο μέγιστος προϋπολογισμός για το κάθε ένα έργο είναι 144.194,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής συμμετοχής.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, με ελάχιστη επιλέξιμη διάρκεια τους 24 μήνες.


Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis ) ορίζεται η 29/03/2023 και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης.
 

Σχετικά έγγραφα:
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (.pdf)  (29/03/2023)
Απόφαση ένταξης (.pdf)
Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις (.pdf)  (29/03/2023)

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012