Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Β' 6μήνου 2012 - Καπριδάκη Χ.

1 ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο

Kapridaki, C., Maravelaki-Kalaitzaki, P. (2012). TiO2-SiO2-PDMS nano-composite hydrophobic coating with self-cleaning properties for marble protection (Poster). 12th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone, 22-26 October, New York.

1 δημοσίευση (εμφανίστηκε το 2012):

Kapridaki, C., Maravelaki, P. (2013). TiO2-SiO2-PDMS nano-composite hydrophobic coating with self-cleaning properties for marble protection. Progress in Organic Coatings, vol. 76, pp. 400–410.