Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Παρουσίαση διατριβής - Φωτείνης Σπυρίδων

Θέμα διδακτορικής διατριβής: "Η διάβρωση των ακτογραμμών της Ελλάδας. Αξιολόγηση - Τρόποι αντιμετώπισης"

Παρουσίαση: Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014, 13.00, Αίθουσα: Μ5002, κτίρια Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

Εξεταστική Επιτροπή:
Καθηγητής Κώστας Συνολάκης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης (επιβλέπων).
Καθηγητής Νικόλαος Νικολαΐδης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.
Διευθυντής Ερευνών Χρήστος Αναγνώστου, Γεωλόγος-Ιζηματολόγος, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, ΕΛΚΕΘΕ.
Καθηγητής Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης.
Καθηγητής Νικόλαος Καλογεράκης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.
Αναπληρωτής Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Περίληψη
Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής μελετήθηκε η διάβρωση των ακτογραμμών της Ελλάδας. Για τον λόγο αυτό εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν τρεις αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις μελέτης, (α) Ν. Λασιθίου, (β) παραλία Βάρκιζας, Αθήνα και (γ) Ν. Χανίων. Για την προκαταρκτική αξιολόγηση της κατάστασης των Ελληνικών ακτογραμμών, από πλευράς διάβρωσης, χρησιμοποιήθηκαν βιβλιογραφικά στοιχεία και πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις πεδίου. Αναγνωρίστηκε ότι η έντονη διάβρωση οφείλεται σε ανθρώπινους παράγοντες και αναπτύχθηκαν στοχευόμενοι δείκτες αξιολόγησης της παράκτιας κυψέλης/παραλίας. Η υφιστάμενη νομοθεσία/νομολογία που αφορά την παράκτια ζώνη βρέθηκε ελλιπής, με πληθώρα μη λειτουργικών νόμων και αλληλοεπικαλύψεων.

Στην περίπτωση μελέτης του Ν. Λασιθίου βρέθηκε πως οι μικρές σε μήκος παραλίες έχουν παραμείνει σχετικά σταθερές ενώ οι μεγάλου μήκους παραλίες έχουν χάσει έως και το 30% του πλάτους τους τις τελευταίες δεκαετίες. Στην περίπτωση μελέτης της παραλίας της Βάρκιζας αναπτύχθηκε πρωτοπόρα μέθοδος για την αναλυτική καταγραφή του πραγματικού εμβαδού και της τοπογραφίας/βαθυμετρίας, η μέθοδος του κράνους RTK GPS. Επίσης, μετρήθηκε το κυματικό καθεστώς και τα ρεύματα της παραλίας με το ναυτικό ραντάρ Miros wavex και τον ADCP κυματομετρητή Nortek Awac.

Στην περίπτωση μελέτης του Ν. Χανίων συλλέχθηκαν πρωτογενή δεδομένα με τον κυματομετρητή Awac και συγκρίθηκαν με τις προβλέψεις του μαθηματικού μοντέλου SMB (Svedrup- Munk-Bretschneider) και τις προβλέψεις του κυματικού μοντέλου WAM. Βρέθηκε, πως οι προσεγγίσεις του μαθηματικού μοντέλου SMB έχουν μεγάλες επισφάλειες, ενώ οι προβλέψεις του κυματικού μοντέλου WAM βρίσκονται πιο κοντά στην πραγματικότητα για τον υπολογισμό του σημαντικού ύψους κύματος, ενώ πως υπάρχει σημαντική τάση υπερυπολογισμού της περιόδου.

Στη συνέχεια, αξιοποιώντας τις μετρήσεις του κυματομετρητή Awac εφαρμόστηκε το υδροδυναμικό μοντέλο MIKE 21 BW σε περίπτωση μελέτης στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων. Επίσης, αξιολογήθηκε η μέθοδος του ραδιενεργού καίσιου-137 (137Cs) για τον υπολογισμό του ρυθμού διάβρωσης/πρόσχωσης λεκανών απορροής. Τέλος, μελετήθηκε η ρύπανση με βαρέα μέταλλα σε ιζήματα παραλιών και η πιθανότητα ρύπανσης με βαρέα μέταλλα ευκαιριακών πηγών αναπλήρωσης και αναγνωρίστηκαν σημειακές πηγές ρύπανσης παραλιών. Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής πραγματοποιήθηκε η ευκαιριακή αναπλήρωση της παραλίας του Πλατανιά, ως περίπτωση μελέτης.

 Παρουσίαση Διατριβής

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της διατριβής από το παρακάτω βίντεο.

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/dez9fWr6Pi4" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

 

 Αρχεία

Κείμενο  διδακτορικής διατριβής (Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης)

Παρουσίαση διδακτορικής διατριβής (pdf)