Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Στοιχεία διατριβής

Τίτλος 

Κυψελίδες καυσίμου προηγμένων σχεδιασμών και τεχνολογίας, για την απευθείας ενεργειακή εκμετάλλευση του βιοαερίου και ουσιών προερχόμενων από τη βιομάζα.

Παρουσίαση διδακτορικής διατριβής 

Τριμελής Επιτροπή

Καθηγητής Ιωάννης Γεντεκάκης, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνείο Κρήτης (επιβλέπων). 

Δρ. Μαρνέλλος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Δρ. Στυλιανός Νεοφυτίδης, Διευθυντής Ερευνών ΙΤΕ & κύριος Ερευνητής Ερευνητικού Ινστιτούτου Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας Πανεπιστήμιο Πατρών.

Παραδοτέα έργου

Α) Ενισχυόμενο πρόγραμμα διδακτορικής έρευνας: 1 

Β) Δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις/μονογραφίες που αναμένονται να προκύψουν από τη διδακτορική έρευνα: 4

Περιγραφή

Πακέτο εργασίας 1: Παρασκευή/χαρακτηρισμός υλικών και επιμέρους τμημάτων των κυψελίδων. Έκθεση που θα περιλαμβάνει μια πρώτη καταγραφή και ανάλυση της σχετικής βιβλιογραφίας, εκτενή περιγραφή των καινοτόμων υλικών/κυψελίδων που αναπτύσσονται, επιτυχείς/ανεπιτυχείς προσπάθειες, πιθανές δυσκολίες ή αδυναμίες, πίνακες με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και τις φυσικοχημικές ιδιότητες των υλικών, μεθοδολογίες, διαδικασίες σύνθεσης και θερμοκρασιακά πρωτόκολλα που οδηγούν σε σχεδιασμούς με τις βέλτιστες ιδιότητες, μία δημοσίευση σε πρακτικά σχετικού συνεδρίου ή σε επιστημονικό περιοδικό.

Πακέτο εργασίας 2 : Κινητικές-Ηλεκτροκινητικές μελέτες σε τροφοδοσίες βιοαερίου, βιοαιθανόλης. Επιδόσεις κυψελίδων και βελτιστοποίηση. Σταθερότητα λειτουργίας, μελέτη φαινομένων απενεργοποίησης. Κινητικά-Ηλεκτροκινητικά αποτελέσματα των κυψελίδων. Καμπύλες τάσης-έντασης και ισχύος-έντασης των κυψελίδων. Επίδραση παραμέτρων όπως σύσταση βιοαερίου, βιοαιθανόλης/ατμού και θερμοκρασίας στην συμπεριφορά των κυψελίδων. Επιστημονικά συμπεράσματα για τους μηχανισμούς των φυσικοχημικών φαινομένων και ηλεκτροκαταλυτικών δράσεων καθώς και των πιθανών μηχανισμών απενεργοποίησης. Μία δημοσίευση σε πρακτικά σχετικού συνεδρίου και δύο σε επιστημονικά περιοδικά. Συγγραφή της διατριβής και ει δυνατόν υποστήριξή της στην επταμελή εξεταστική επιτροπή πριν την λήξη του προγράμματος.

Άλλα στοιχεία

Εγκεκριμένος προϋπολογισμός: 45.000.00 €

Διάρκεια διδακτορικής έρευνας: 36

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας: 10-02-2011 

Εκτιμώμενη λήξη διδακτορικής έρευνας: 9-02-2014

Παράταση λήξης διδακτορικής διατριβής: 

Παρουσίαση διδακτορικής διατριβής: 

Επικοινωνία

Ηλεκτρονική διεύθυνση: minos011<στο>hotmail.com

Διδακτορική Διατριβή

Δεν υπάρχουν νέα.

Δημοσιεύσεις

Δεν υπάρχουν νέα.

Συνέδρια

Δεν υπάρχουν νέα.

Όλα τα Νέα του Υποψήφιου

Δεν υπάρχουν νέα.