Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Στοιχεία διατριβής

Τίτλος 

In vivo molecular imaging of epithelial pre-cancers based on dynamic optical scattering modeling.

Παρουσίαση διδακτορικής διατριβής 

Τριμελής Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Μπάλας, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, (επιβλέπων).

Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης,Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Καθηγητής Βασίλης Ντζιαχρήστος, Institute of Biological and Medical Imaging, Technical University of Munich, Germany.

Παραδοτέα έργου

Α) Ενισχυόμενο πρόγραμμα διδακτορικής έρευνας: 1

Β) Δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις/μονογραφίες που αναμένονται να προκύψουν από την διδακτορική έρευνα: 4

Περιγραφή

Πακέτο εργασίας 1: 1. Έκθεση προόδου και παρουσίαση αποτελεσμάτων, τα οποία θα περιλαμβάνουν:

• Στατιστική συσχέτιση των μικροδομικών παραμέτρων (αναλογία πυρήνα-κυτταροπλάσματος, κλπ), οι οποίες μετρήθηκαν σε ψηφιακές εικόνες ιστολογικών δειγμάτων με την αντίστοιχη παθολογοανατομική διάγνωση. Προσδιορισμός των παραμέτρων οι οποίες σχετίζονται ισχυρότερα με τον βαθμό της νεοπλασίας.

• Εισαγωγή στο διαμερισματικό μοντέλο των μικροδομικών παραμέτρων, οι οποίες σχετίζονται σε υψηλό βαθμό με την εξέλιξη της νεοπλασίας και προσδιορισμός της επίδρασης των διαφόρων τιμών τους στην μορφή των καμπυλών συγκέντρωση ιόντων στον εσωκυττάριο έναντι του χρόνου, όπως προβλέπονται από το αναπτυχθέν μοντέλο (ανάλυση ευαισθησίας).

2. Δημοσιεύσεις: Η προσέγγιση αυτή του εν λόγω ΠΕ επιχειρείται για πρώτη φορά και με βάση το γεγονός αυτό αναμένεται τα αποτελέσματα τα οποία θα παραχθούν να αποτελέσουν το υλικό δύο δημοσιεύσεων.

Πακέτο εργασίας 2: 1. Έκθεση προόδου και παρουσίαση αποτελεσμάτων, τα οποία θα περιλαμβάνουν:

• Πειραματική διάταξη για την μέτρηση των δυναμικών χαρακτηριστικών σκέδασης σε μοντέλο σκεδαστών.

• Θεωρητικό μοντέλο δυναμικής σκέδασης εύρεση αναλυτικής σχέσης που συνδέει την μετρούμενη σκεδαζόμενη ακτινοβολία με τον βαθμό πρόσληψης του διαγνωστικού δείκτη 

2. Τα παραδοτέα του ΠΕ 2 αναμένεται να αποτελέσουν το υλικό δύο δημοσιεύσεων

Πακέτο εργασίας 3: 1. Έκθεση προόδου και παρουσίαση αποτελεσμάτων τα οποία θα περιλαμβάνουν:

• Την συνάρτηση βέλτιστης προσομοίωσης των πειραματικών δυναμικών χαρακτηριστικών σκέδασης και την συσχέτισή της με τις προβλεπόμενες από το δυναμικό μοντέλο σκέδασης χαρακτηριστικές. 

• Την αναλυτική σχέση η οποία συνδέει τα in vivo μετρούμενα δυναμικά χαρακτηριστικά σκέδασης με τα βιολογικά χαρακτηριστικά της νεοπλασίας. 

• Αποτελέσματα κλινικών μετρήσεων-αξιολόγηση της αξιοπιστίας του μοντέλου. 

2. Δημοσιεύσεις: Εκτιμάται ότι τα ευρήματα στα πλαίσια του ΠΕ 4 θα αποτελέσουν το υλικό δύο δημοσιεύσεων.

Πακέτο εργασίας 4: Συγγραφή, παρουσίαση διατριβής.

Άλλα στοιχεία

Προϋπολογισμός: 45.000,00€

Διάρκεια διδακτορικής έρευνας: 52 μήνες

Έναρξη Διδακτορικής Έρευνας: 01-05-2009

Εκτιμώμενη Λήξη Διδακτορικής Έρευνας: 31-08-2013

Παράταση λήξης διδακτορικής διατριβής:

Παρουσίαση διδακτορικής διατριβής: 27-03-2014

Επικοινωνία

Πολυτεχνείο Κρήτης

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

Τηλέφωνο: 28210 37223

Ηλεκτρονική διεύθυνση: gpap<στο>electronics.tuc.gr

Ιστοχώρος: http://www.electronics.tuc.gr/Controller?event=SHOW_PERSON&ID=3

Διδακτορική Διατριβή

Δημοσιεύσεις

Συνέδρια

Όλα τα Νέα του Υποψήφιου