Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Υπο κατασκευή!

"Ανάπτυξη και Διαχείριση Εκπαιδευτικού Υλικού"

Δ.2.1 Ανάπτυξη Θεωρητικού εκπαιδευτικού υλικού

Για την κάλυψη του μαθήματος επιχειρηματικότητας απαιτείται η ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού που αποτελεί επιλογή των διδασκόντων και θα εξειδικεύεται στις ανάγκες του μαθήματος. Εφόσον δε, υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας εκπαιδευτικού υλικό το οποίο έχει αναπτυχθεί σε προηγούμενη περίοδο από άλλο πανεπιστημιακό ίδρυμα, είναι διαθέσιμο και καλύπτει τις ειδικές ανάγκες που υπάρχουν σύμφωνα με τους διδάσκοντες, τότε θα αξιοποιηθεί. Το εκπαιδευτικό υλικό θα συνίσταται από έντυπες σημειώσεις, ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων (case studies) και παρουσιάσεις power point. Το υλικό αυτό θα είναι διαθέσιμο και στον δικτυακό τόπο της ΜΚΕ. Οι ενότητες που θα περιλαμβάνονται στο θεωρητικό εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος και των σεμιναρίων θα έχουν σχέση με:

 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις,
 • Οργάνωση και Διοίκηση των ΜΜΕ,
 • Νομοθεσία που αφορούν τις ΜΜΕ,
 • Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες,
 • Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων,
 • Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων,
 • Διαχείριση Έργων και Πόρων,
 • Μοντέλα Ανάπτυξης ΜΜΕ,
 • Λογιστική και Κοστολόγηση των Μ.Μ.Ε.,
 • Χρηματοδότηση Μ.Μ.Ε.,
 • Βιωσιμότητα ΜΜΕ,
 • Ηγεσία,
 • Καινοτομία και ΜΜΕ,
 • Καινοτόμες Ιδέες,
 • Δημιουργικότητα,
 • Ανταγωνισμός,
 • Τμηματοποίηση Αγορών,
 • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων,
 • Προώθηση Πωλήσεων,
 • Αξιολόγηση ΜΜΕ,
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων,
 • Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Στρατηγικής,
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επενδύσεων.


Δ.2.2 Ανάπτυξη και διαχείριση των εικονικών πλατφορμών

Πρόκειται για την ανάπτυξη εικονικών πλατφορμών/επιχειρήσεων, μια υποθετική αλλά ρεαλιστική εξομοίωση λειτουργίας επιχείρησης που αντιμετωπίζει σειρά προβλημάτων. Ο φοιτητής επιλέγει μεταξύ διαφόρων λύσεων και το «σύστημα προσομοίωσης» αντιδρά αναλόγως.

Στόχος της δράσης αυτής είναι η ανάπτυξη και υποστήριξη εκπαιδευτικού λογισμικού βασισμένου σε προσομοίωση, για την εργαστηριακή υποστήριξη του μαθήματος επιχειρηματικότητας. Το σύστημα θα λειτουργεί μέσω του διαδικτύου, δίνοντας την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να δουλέψουν σε ομάδες ακόμη και από απόσταση. Για την ανάπτυξή του θα αξιοποιηθεί η εμπειρία και το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης στα πλαίσια άλλων προγραμμάτων (π.χ. www.premio-project.eu) στον τομέα της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα.

Η δομή του λογισμικού θα δίνει στο διδάσκοντα τη δυνατότητα προσαρμογής των σεναρίων στα οποία θα βασίζεται η εικονική πλατφόρμα. Ηπροσαρμογή θα επικεντρώνεται στην παραμετρική διαμόρφωση των συνθηκών της εικονικής αγοράς μέσα στην οποία θα εξελίσσεται η ροή των σεναρίων. Κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος θα υπάρχει δυνατότητα πλήρους παρακολούθησης της εργασίας των φοιτητών, καθώς και συλλογή στοιχείων αξιολόγησης της επίδοσης ανά φοιτητή. Ειδική μέριμνα θα δοθεί στη συνεργασία των εικονικών πλατφόρμων με τις βάσεις δεδομένων της ΔΑΣΤΑ, απ' όπου οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να αντλούν πληροφόρηση και ιδέες. Επίσης, θα υλοποιηθεί διασύνδεση με την πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων e-class.

Συγκεκριμένα, θα αναπτυχθούν 5 εικονικές πλατφόρμες που θα είναι διαθέσιμες για τους φοιτητές του μαθήματος επιχειρηματικότητας. Κάθε πλατφόρμα θα έχει και διαφορετική θεματολογία προωθώντας τον φοιτητή να αναπτύξει δεξιότητες σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς.
Αναλυτικότερα οι εικονικές πλατφόρμες θα διαπραγματεύονται τις εξής θεματικές ενότητες:
1. Οργάνωση & Λειτουργία της Επιχείρησης
2. Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου (business plan)
3. Δημιουργία Νέας Επιχείρησης βασισμένης στο καινοτόμο προϊόν. Προσέλκυση Κεφαλαίου, αναζήτηση προσωπικού, αρχική επένδυση σε πάγια και εξοπλισμό
4. Μάρκετινγκ Νέων Προϊόντων - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτών – Σχέδιο Μάρκετινγκ
5. Αξιολόγηση της στρατηγικής και των επιχειρηματικών στόχων νέων προϊόντων

Η δράση αυτή περιλαμβάνει την ανάπτυξη, αρχική εγκατάσταση, προσαρμογή και υποστήριξη της λειτουργίας του προτεινόμενου λογισμικού.

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012