Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

«Καθοδήγηση (Mentoring)»

Δ.5.1 Καθοδήγηση Φοιτητών σε θέματα επιχειρηματικότητας

Στόχος της δράσης αυτής είναι η μετάδοση γνώσεων και εμπειριών στους φοιτητές πάνω σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά ζητήματα. Οι καθοδηγητές συμπληρώνουν έντυπο εμπιστευτικότητας με βάση το οποίο παρέχουν πλήρη εχεμύθεια στα επιχειρηματικά θέματα που συζητούν με τους φοιτητές. Αξιοποιείται η πρότερη εμπειρία από προηγούμενα έργα (CRINNO-PREMIO).


Οι φοιτητές ή και μία ομάδα φοιτητών θα μπορεί να έρχεται σε επαφή με τον καθοδηγητή, με στόχο ο τελευταίος να μεταδώσει τις γνώσεις και την εμπειρία του πάνω σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά ζητήματα ή/και να καθοδηγήσει τους φοιτητές στην εκπόνηση ή την υλοποίηση μίας καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας ή σχεδίου (όπως για παράδειγμα κατά πόσο εμπορεύσιμο και ανταγωνιστικό είναι το καινοτόμο προϊόν που θα δημιουργήσουν, τι ενέργειες πρέπει να ακολουθήσουν για μια επιτυχημένη προώθηση του προϊόντος στην αγορά κτλ.)


Στο τέλος θα πρέπει οι καθοδηγητές να παρουσιάσουν μια έκθεση δραστηριοτήτων πάντα εντός των πλαισίων εχεμύθειας.

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012