Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

«Αξιολόγηση του έργου της ΜΚΕ»

Η Δράση 7 αφορά στη συγκέντρωση και στην καταχώριση στοιχείων, που αφορούν στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων της ΜΚΕ, στο πληροφοριακό σύστημα της ΜΚΕ και της ΔΑΣΤΑ, με σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση, τη διαμόρφωση κατάλληλων δεικτών, τη βελτίωση της υλοποίησης και την αξιολόγηση αυτών των δραστηριοτήτων από την ίδια τη ΜΚΕ και από τη ΔΑΣΤΑ.

 

Δ.7.1 Δημιουργία εντύπων αξιολόγησης

Η δημιουργία των διαφόρων εντύπων απαραίτητων για την εσωτερική αξιολόγηση της δράσης τα οποία αναπτύσσονται σε συνεργασία με τη ΔΑΣΤΑ και τις επιμέρους πράξεις αξιοποιώντας πρότερες εμπειρίες:


1. Ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση του μαθήματος Επιχειρηματικότητας από τους Φοιτητές
2. Ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση των δράσεων του μαθήματος Επιχειρηματικότητας από τους διδάσκοντες του μαθήματος Επιχειρηματικότητας
3. Ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση των Ανοικτών Σεμιναρίων από τους συμμετέχοντες
4. Ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση των Ανοικτών Σεμιναρίων από τους ομιλητές
5. Ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση του Φυτωρίου Ιδεών από τους φοιτητές

 

Δ.7.2 Συλλογή Στοιχείων, καταχώρισή τους και δημιουργία εκθέσεων αποτελεσμάτων

Όλα τα έντυπα που δημιουργήθηκαν κατά τη δράση Δ.7.1, διανέμονται στους φοιτητές, διδάσκοντες, ομιλητές και συμμετέχοντες των αντίστοιχων δράσεων. Αφού συλλεχθούν, γίνεται η καταχώριση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα, και μέσω διαφόρων πακέτων εργαλείων (π.χ. Excel) δίνονται στατιστικά αποτελέσματα.


Στη συνέχεια δημιουργούνται περιοδικές εκθέσεις αποτελεσμάτων (μετά το πέρας κάθε δράσης) όπου συνοψίζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη συλλογή των στοιχείων αυτών. Πιο συγκεκριμένα:
- 3 Εκθέσεις Αποτελεσμάτων για το μάθημα Επιχειρηματικότητας
- 2 Εκθέσεις Αποτελεσμάτων για τα ανοικτά Σεμινάρια


Επίσης γίνεται η καταγραφή ποιοτικών δεδομένων όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί από τη ΔΑΣΤΑ, όπως για παράδειγμα η αποτύπωση της
επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας των συμμετεχόντων φοιτητών.

 


Δ.7.3 Εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης και τελική έκθεση

Προγραμματίζεται να γίνουν 3 ετήσιες εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης όπου μετά την διεκπεραίωσή τους θα δίνονται στη ΔΑΣΤΑ, και οι οποίες περιλαμβάνουν:
- Τις Εκθέσεις αποτελεσμάτων από την δράση Δ.7.2
- Τις τιμές των δεικτών εκροών
- Τα ποιοτικά δεδομένα που προκύπτουν από την Δ.7.2
- Οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο για να προστεθεί στην εσωτερική αξιολόγηση. Στο τέλος της πράξης της ΜΚΕ θα γίνει μια τελική έκθεση αποτίμησης του συνολικού έργου.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012