Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

«Προβολή και Δημοσιότητα»

Δ.6.1 Ιστοσελίδα της ΜΚΕ και συνεχής ενημέρωσή της

Η δράση αφορά στη συλλογή ενημερωτικού υλικού για την ιστοσελίδα της ΜΚΕ.

Μέσω της ιστοσελίδας:
• Παρέχεται ενημέρωση και πληροφόρηση για το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΜΚΕ
• Αναρτώνται ανακοινώσεις
• Αποτελεί σημείο πρόσβασης για τη λειτουργία των εικονικών Πλατφορμών
• Παρέχεται ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό
• Παρουσιάζονται αποτελέσματα των υλοποιούμενων παρεμβάσεων
• Συνδέεται με τη δικτυακή πύλη της ΔΑΣΤΑ
• Παρέχει διασυνδέσεις σε άλλους ενδιαφέροντες δικτυακούς τόπους
• Κατά τη διάρκεια της Πράξης της ΜΚΕ, θα αναβαθμίζεται συνεχώς η ιστοσελίδα ανάλογα με τις ανάγκες της ΜΚΕ.

 


Δ.6.2 Συμμετοχή σε δραστηριότητες που διοργανώνονται από τη ΔΑΣΤΑ


• Πληροφοριακό Σύστημα ΜΚΕ και ΔΑΣΤΑ:
Μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες της ΔΑΣΤΑ, στην οποία συμμετέχει η ΜΚΕ, είναι η υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος και η συμμετοχή στη διαμόρφωση των προδιαγραφών του πληροφοριακού συστήματος μέσω της παροχής πληροφοριών.

Η ΔΑΣΤΑ είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους πράξεων όπως της ΜΚΕ.


Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η υποστήριξη από την ομάδα υλοποίησης ΜΚΕ για την πλήρη λειτουργική ένταξη του πληροφοριακού συστήματος της ΜΚΕ, ως διακριτό υποσύστημα, στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα της ΔΑΣΤΑ, ούτως ώστε η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας να έχει πλήρη και αμφίδρομη πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της ΔΑΣΤΑ (στοιχεία παραγωγικών φορέων/φοιτητών, παρακολούθηση δεικτών κλπ).

• Ημερίδες / Προώθηση
Συμμετοχή σε όλες τις ημερίδες που θα γίνουν από τη ΔΑΣΤΑ.

• Ενημερωτικό Υλικό
Συμμετοχή στη δημιουργία του ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, CD, αφίσες κλπ), στην έκδοση ενημερωτικού δελτίου (Newsletter) που θαπεριλαμβάνει τις προγραμματισμένες δραστηριότητες της ΔΑΣΤΑ και των επιμέρους πράξεων.

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012