Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση»

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» αποτελεί ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της έρευνας, οι οποίες πρέπει:

 • να έχουν χαρακτήρα καινοτόμο,
 • να στηρίζουν την εισαγωγή νέων θεσμών ή την αναβάθμιση παλαιότερων,
 • να συμβάλουν στην εξάλειψη κοινωνικών ανισοτήτων
 • να έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα στην προαγωγή του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας

και γενικότερα να έχουν σημαντικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα.

Στους στρατηγικούς στόχους του προγράμματος περιλαμβάνεται η υλοποίηση δράσεων, όπως ο Ηράκλειτος, για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας και β) της ποιοτικής αναβάθμισης και του στοχευμένου θεματικού προσανατολισμού των μεταπτυχιακών σπουδών στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και άλλους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, προκειμένου να ενισχυθούν περαιτέρω οι δεξιότητες του ερευνητικού δυναμικού, σύμφωνα με τις προοπτικές της επιστήμης και της ανάγκες του παραγωγικού τομέα.

Ειδικότερα, οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην:

 • Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό.
 • Αναβάθμιση του επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών, ώστε να συμβάλουν στην παραγωγή και τη διάχυση νέας γνώσης, με έμφαση στις θετικές επιστήμες και τις ΤΠΕ.

Η δράση "Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας" του προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ αφορά 23 δικαιούχους - υποψήφιους διδάκτορες του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι προτάσεις των οποίων εγκρίθηκαν μετά από αξιολόγηση και λαμβάνουν χρηματοδότηση.

Από αυτό τον ιστότοπο μπορείτε να ενημερωθείτε για την εξέλιξη κάθε μίας διδακτορικής διατριβής, να δείτε συγκεντρωτικό πίνακα των παραδοτέων έως το τέλος του έργου, να δείτε τα συνολικά παραδοτέα σε γράφημα και να ενημερωθείτε για τις διδακτορικές διατριβές ανά θεματική περιοχή.

Εργασίες ανά Θεματική Περιοχή

Θεματική περιοχή 4: Γεωτεχνικές Επιστήμες, Ενεργειακές, Περιβαλλοντικές και Διαστημικές Επιστήμες

 • Βιώσιμη επεξεργασία και αξιοποίηση βιομηχανικών και αστικών υγρών αποβλήτων.
 • Βιοαποδόμηση πετρελαιοειδών σε θαλάσσιο περιβάλλον - Χαρακτηρισμός σχηματισμού βιοστιβάδας σε σταγονίδια υδρογονανθράκων.
 • Βιοαντιδραστήρες νανομεμβρανών-Ni για την επεξεργασία αστικών και βιομηχανικών λυμάτων.
 • Ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκτίμησης της επικινδυνότητας και των επιπτώσεων πλημμυρικών φαινομένων.
 • Ευφυή ολοκληρωμένα περιβαλλοντικά δίκτυα αισθητήρων.
 • Καλλιέργεια κηπευτικών σε διάφορους τύπους εδαφών με προσθήκη επιβαρυμένου με βαρέα μέταλλα κομπόστ από στερεά απόβλητα ως εδαφοβελτιωτικό.
 • Ανίχνευση και τύχη φαρμακευτικών ενώσεων και προϊόντων προσωπικής φροντίδας στο περιβάλλον.
 • Κυψελίδες καυσίμου προηγμένων σχεδιασμών και τεχνολογίας, για την απευθείας ενεργειακή εκμετάλλευση του βιοαερίου και ουσιών προερχόμενων από τη βιομάζα.

 

Θεματική περιοχή 5: Επιστήμες Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας

 • Μαθηματική και υπολογιστική μοντελοποίηση γένεσης και διάδοσης κυματισμών στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον.

 

Θεματική περιοχή 6: Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

 • Διάγνωση βλαβών σε κατασκευές σκυροδέματος με χρήση πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων σαν αδρανή σκυροδέματος.
 • Από κοινού δρομολόγηση και κατανομή πόρων σε ασύρματα δίκτυα με χρήση τεχνικών κυρτής προσέγγισης.
 • Απομάκρυνση ενδοκρινικών διαταρακτών από επεξεργασμένα αστικά λύματα και ύλη.
 • Προηγμένες μέθοδοι μοντελοποίησης και ελέγχου κυκλοφοριακής ροής σε δίκτυα αυτοκινητοδρόμων.
 • Έλεγχος χημικής συμβατότητας και βελτίωση στερωτικών λίθου με νανοτεχνολογία.
 • Μελέτη της σεισμικής συμπεριφοράς των σύγχρονων τεχνικών ενίσχυσης εδαφικών πρανών.
 • Nanoscale RF CMOS Transceiver Design.
 • Βελτιστοποίηση τεχνολογικών παραμέτρων κατεργασίας οδοντώσεων με φρεζάρισμα με κύλιση.
 • In vivo molecular imaging of epithelial pre-cancers based on dynamic optical scattering modeling.
 • Τοπολογική βελτιστοποίηση πολυμορφικών κατασκευών κσι πολικριτήριας βελτιστοποίηση.
 • Η διάβρωση των ακτογραμμών της Ελλάδας. Αξιολόγηση – τρόποι αντιμετώπισης.
 • Η επίδραση της δομής της μοριακής αλυσίδας του ισοτακτικού πολυπροπυλενίου στις φυσικές και τις μηχανικές του ιδιότητες, στην κατάσταση τήγματος και στερεάς.
 • Υπολογιστικές προσεγγίσεις για την ανακάλυψη και παραγωγή γνώσης από ετερογενείς πηγές: μεθοδολογία και εφαρμογή σε βάσεις βιολογικών & μοριακών.
 • Αλγόριθμοι επιλεκτικής σχεδίασης γραφικής βασισμένοι πάνω σε θεωρίες ανθρώπινης αντίληψης (σχήματα μνήμης).

Τελευταία Νέα

Παρουσίαση διατριβής – Παπαφιλιππάκη Ανδρονίκη
Παρουσίαση διατριβής – Τζαβάρα Ιωάννα
Παρουσίαση διατριβής – Τσουρουνάκη Κωστούλα
Παρουσίαση διατριβής – Καμινάκης Νικόλαος
Παρουσίαση διατριβής – Κουλιέρης Γεώργιος Αλέξανδρος
Παρουσίαση διατριβής – Σπηλιοπούλου Αναστασία
Shore & Beach - Φωτείνης
9th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD2014) - Φωτείνης
American Geophysical Union (AGU) Fall Meeting - Φωτείνης
Proceedings of the 12th International Conference on Computational Structures Technology - Τζαβάρα