Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Απονομή Ενιαίου και Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master) από όλες τις Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης

Με δύο αποφάσεις που υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου και δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 3900/7-9-2018, ΦΕΚ Β' 3987/14-9-2018) διαπιστώνεται ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών σε κάθε μία από τις πέντες μονοτμηματικές Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην αντίστοιχη ειδικότητα. Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, παρόλο που δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές, αντιστοιχεί στο Επίπεδο 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Σύμφωνα με το Άρθρο 46 του Ν.4485/2017, ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο μπορεί να οδηγήσει σε ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), εφόσον πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

  • διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα
  • περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται:
    • η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες και τέχνες,
    • η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου,
    • η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας,
  • προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον.

Η καθιέρωση του Integrated Master ήταν πάγιο αίτημα των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών και αναβαθμίζει την διεθνή ανταγωνιστικότητα των αποφοίτων Μηχανικών του Ιδρύματος τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012