Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΓΡΑΔΙΜ) στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Σας ανακοινώνουμε την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΓΡΑ.ΔΙ.Μ.) στο Πολυτεχνείο Κρήτης, το οποίο έχει ως στόχο τη διαρκή υποστήριξη της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας, μέσω παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών για τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε κάθε ακαδημαϊκή μονάδα. Το ΓΡΑ.ΔΙ.Μ. του Πολυτεχνείου Κρήτης εντάχθηκε στις 11.05.2022 στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με τίτλο «Γραφεία Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Ο τομέας της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής αναπτύσσεται τις τελευταίες δεκαετίες διαρκώς και η λειτουργία Κέντρων Υποστήριξης του διδακτικού έργου αποτελεί μια σχεδόν πάγια πρακτική πολλών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διεθνώς. Ως μια καινοτομία στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, τα ΓΡΑ.ΔΙ.Μ συμβάλουν στην ολοκληρωμένη υποστήριξη του διδακτικού έργου του ακαδημαϊκού προσωπικού, καθώς και στην προαγωγή της συνολικής εκπαιδευτικής εμπειρίας των φοιτητών. Εστιάζουν στη διδασκαλία και τη μάθηση, ως μία διεργασία αλληλεπίδρασης μεταξύ φοιτητών, διδασκόντων και του περιεχομένου της γνώσης. Μέσω των ΓΡΑ.ΔΙ.Μ. ενισχύονται κυρίως οι νέες διδακτικές προσεγγίσεις, οι καινοτόμες πρακτικές και η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για τον σχεδιασμό σύγχρονων και αποτελεσματικών εκπαιδευτικών δράσεων που διευκολύνουν και στηρίζουν τη μάθηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Το ΓΡΑ.ΔΙ.Μ. του Πολυτεχνείου Κρήτης απευθύνεται στο τακτικό και στο έκτακτο ακαδημαϊκό προσωπικό, δηλαδή στα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΠ του Ιδρύματος, καθώς και στους συμβασιούχους διδάσκοντες μαθημάτων ή εργαστηρίων. Το Γραφείο θα συνεργάζεται με τις ακαδημαϊκές μονάδες και τα όργανα του Ιδρύματος, ενώ θα σχεδιάζει και θα αναπτύσσει υποστηρικτικές, ερευνητικές και επιμορφωτικές δράσεις που προάγουν την πανεπιστημιακή παιδαγωγική, με τη συνεργασία, τον γόνιμο διάλογο και τη δημιουργική συμμετοχή των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του Ιδρύματος.

Το Γραφείο εποπτεύεται από τον εκάστοτε Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Πολυτεχνείου Κρήτης και εντάσσεται διοικητικά στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων, βάσει του ΦΕΚ ίδρυσής του (ΦΕΚ 1829, τ. B΄, 14.04.2022).

Η επιστημονικά υπεύθυνη του έργου και συντονίστρια του ΓΡΑ.ΔΙ.Μ. του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι η Δρ. Ευαγγελία Κρασαδάκη. Για περισσότερες πληροφορίες για το ΓΡΑ.ΔΙ.Μ του Πολυτεχνείου Κρήτης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Δρ. Κρασαδάκη στο τηλέφωνο 28210 37350 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekrasadaki<στο>tuc.gr.

Την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 στις 10:00, στον χώρο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιδρύματος, θα δοθεί συνέντευξη τύπου σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία του ΓΡΑ.ΔΙ.Μ. του Πολυτεχνείου Κρήτης για τους δημοσιογράφους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012