Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκό Έτος 2022 - 2023: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (M.Sc in Electrical and Computer Engineering),

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (M.Sc in Electrical and Computer Engineering), σε μία από τις παρακάτω ειδικεύσεις (αναγραφόμενη στο δίπλωμα):

Ειδίκευση Α: Τηλεπικοινωνίες, Επεξεργασία Σήματος και Αυτόματος Έλεγχος (Telecommunications, Signal Processing and Automatic Control).

Ειδίκευση Β: Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών (Computer Science and Engineering).

Ειδίκευση Γ: Ηλεκτρονική, Ενέργεια και Κβαντικά Συστήματα (Electronics, Energy and Quantum Systems).

Διαδικασία Εισαγωγής
Οι αιτήσεις για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εξετάζονται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) της Σχολής, η οποία εισηγείται σχετικά στην Γενική Συνέλευση, η οποία έχει την ευθύνη της απόφασης. Η διαδικασία που ακολουθείται από την ΕΜΣ είναι η ακόλουθη:

 1. Όσες αιτήσεις δεν αναφέρουν επιβλέποντα, διανέμονται σε όλα τα μέλη ΔΕΠ με στόχο να εντοπισθεί ενδιαφερόμενος Επιβλέπων Καθηγητής.
 2. Οι αιτήσεις που έχουν ενδιαφερόμενο Επιβλέποντα Καθηγητή (και μόνον αυτές) προωθούνται στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) της Σχολής. Οι αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει υπάρξει ενδιαφέρον από μέλος ΔΕΠ της Σχολής αρχειοθετούνται και ο αιτών ενημερώνεται με επιστολή από τη Γραμματεία της Σχολής.
 3. Η ΕΜΣ εξετάζει τον πλήρη φάκελο κάθε υποψηφίου και δικαιούται να ζητήσει τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθεί, συμπληρωματικά στοιχεία, καθώς και να καλέσει τον υποψήφιο σε συνέντευξη.
 4. Η ΕΜΣ εισηγείται στην Γενική Συνέλευση για την αποδοχή ή μη του υποψηφίου. Η ΕΜΣ έχει δικαίωμα να εισηγηθεί και λίστα προπτυχιακών μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς ο υποψήφιος ώστε να καλυφθεί το επίπεδο των βασικών γνώσεων στην επιστημονική περιοχή για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος.
 5. Ο Επιβλέπων Καθηγητής συμμετέχει στην συνεδρίαση της ΕΜΣ και εισηγείται σχετικά. Σε περίπτωση κωλύματος καταθέτει γραπτή εισήγηση.

Υποβολή Αίτησης
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών:

 1. Αίτηση προς τη Γραμματεία της Σχολής ΗΜΜΥ στην οποίο να προσδιορίζεται ο Τομέας της Σχολής και η ερευνητική κατεύθυνση που ενδιαφέρει τον υποψήφιο. Το ειδικό έντυπο αίτησης διατίθεται από τη Γραμματεία της Σχολής και από την ιστοσελίδα www.ece.tuc.gr.
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος. Αν το πτυχίο προέρχεται από ομοταγές Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής πρέπει να υποβάλλεται και η αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
 3. Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών ή και μεταπτυχιακών σπουδών.
 5. Αντίγραφο πιστοποιητικού άρτιας γνώσης της αγγλικής γλώσσας για τους ημεδαπούς, ή της ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς.
 6. Βιογραφικό σημείωμα. Σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνεται περίληψη της διπλωματικής εργασίας (εφόσον έχει εκπονήσει διπλωματική ή πτυχιακή εργασία), σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων και να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές.
 7. Αντίγραφα τυχόν επιστημονικών δημοσιευμάτων, διακρίσεων και επαγγελματικής εμπειρίας.
 8. Τρεις (3) συστατικές επιστολές από τις οποίες οι δύο πρέπει να είναι από την οικεία Σχολή αποφοίτησης. Το ειδικό έντυπο συστατικής επιστολής διατίθεται από τη Γραμματεία της Σχολής και από την ιστοσελίδα www.ece.tuc.gr. Οι συστατικές επιστολές μπορούν να αποσταλούν απευθείας από τους συντάκτες στην παρακάτω διεύθυνση.
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ

  73100 - ΧΑΝΙΑ – ΚΡΗΤΗ

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψηφίους σε προφορική συνέντευξη.

Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων όπως Μηχανικών Υπολογιστών (Computer Engineering), Επιστήμης Υπολογιστών (Computer Science), Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Electrical Engineering), Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Electronic Engineering), Φυσικής (Physics) και Μαθηματικών (Mathematics), των Πανεπιστημίων ή Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ της ημεδαπής (άρθρο 5, παρ. 12γ του Ν. 2916/2001 ΦΕΚ 114 τ.Α’) ή αναγνωρισμένων και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Κριτήρια Επιλογής
Κριτήρια επιλογής τα οποία συνεκτιμούνται είναι:

 • Βαθμός πτυχίου
 • Αναλυτική βαθμολογία σε μαθήματα σχετικά με την γνωστική περιοχή που θα εκπονηθεί η μεταπτυχιακή εργασία
 • Συστατικές επιστολές
 • Καλή γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα της Αγγλικής
 • Θέμα και ποιότητα της διπλωματικής (πτυχιακής) εργασίας
 • Άλλες εργασίες του υποψηφίου στο προπτυχιακό επίπεδο
 • Τυχόν ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα
 • Επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη και εξέταση

Κατά την ημερομηνία της έγγραφης αποδοχής των υποψηφίων για μεταπτυχιακές σπουδές, οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να έχουν ήδη αποφοιτήσει από τις προπτυχιακές τους σπουδές, πρέπει όμως να πλησιάζουν στην επιτυχή αποπεράτωσή τους.

Οι υποψήφιοι εγγράφονται στο ΠMΣ της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από (α) την ημερομηνία λήψης της θετικής απόφασης για εισαγωγή στο ΠΜΣ από τη ΓΣ της Σχολής, εάν έχουν αποφοιτήσει από τις προπτυχιακές σπουδές τους την ημέρα λήψης της απόφασης αποδοχής από τη ΓΣ, ή (β) την ημερομηνία αποφοίτησης από τις προπτυχιακές σπουδές τους, η οποία πρέπει να πραγματοποιείται σε διάστημα το πολύ τριών (3) μηνών από την ημέρα λήψης της απόφασης αποδοχής από τη ΓΣ.

Με την εγγραφή του στο ΠΜΣ ο φοιτητής αποκτά την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή, η οποία χάνεται όταν (α) ολοκληρωθεί ο μέγιστος χρόνος διάρκειας από την ημερομηνία εγγραφής του φοιτητή στο ΠΜΣ, (β) ο φοιτητής αποφοιτήσει επιτυχώς από το ΠΜΣ ή (γ) ο φοιτητής αποβληθεί από το ΠΜΣ λόγω ανεπαρκούς προόδου, η οποία καθορίζεται βάσει της βαθμολογίας των μαθημάτων που παρακολουθεί, του ερευνητικού έργου του και του επικουρικού έργου του, όπως αυτά αναφέρονται στην ετήσια αναφορά προόδου που συντάσσει στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο του μεταπτυχιακού φοιτητή θεωρείται το τρέχον εξάμηνο την ημέρα της εγγραφής του στο ΠΜΣ, αν αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στις πρώτες δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου.

Διαφορετικά, πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο του μεταπτυχιακού φοιτητή θεωρείται το αμέσως επόμενο του τρέχοντος εξαμήνου.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)
Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται:

 1. Διάρκεια σπουδών τουλάχιστο τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
 2. Εκπλήρωση της απαίτησης βασικών γνώσεων της Σχολής. Η ΓΣ μπορεί κατά περίπτωση να υποχρεώσει το φοιτητή να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής, ώστε να εκπληρώσει τις βασικές γνώσεις της Σχολής. Τα παρακάτω μαθήματα είναι επιπλέον των βασικών μαθημάτων (προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών), που ίσως υποχρεωθεί να πάρει ο φοιτητής για να συμπληρώσει τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται.
 3. Συμπλήρωση με ικανοποιητική επίδοση μαθημάτων που αντιστοιχούν σε:
  • ΕΠΙΛΟΓΗ 1:
  • Τουλάχιστο τρία (3) μαθήματα που αντιστοιχούν σε είκοσι μία (21) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ο φοιτητής πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση τουλάχιστον δύο (2) μαθημάτων στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου σπουδών του και συνολικά τριών (3) μαθημάτων στο τέλος του τέταρτου εξαμήνου σπουδών του, διαφορετικά χάνει την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή.
  • Εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας ερευνητικού περιεχομένου, που γίνεται κάτω από την επίβλεψη και καθοδήγηση ενός Επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ. Η μεταπτυχιακή εργασία κρίνεται από Τριμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Επιβλέποντα και άλλα δύο μέλη ΔΕΠ. Το βάρος της μεταπτυχιακής εργασίας καθορίζεται σε 69 ECTS. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά σαράντα ενενήντα(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS)

  • ΕΠΙΛΟΓΗ 2:
  • Τουλάχιστο επτά (7) μαθήματα που αντιστοιχούν σε σαράντα εννέα (49) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ο φοιτητής πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση τουλάχιστον τεσσάρων (4) μαθημάτων στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου σπουδών του και συνολικά επτά (7) μαθημάτων στο τέλος του τέταρτου εξαμήνου σπουδών του, διαφορετικά χάνει την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή.
  • Εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας ερευνητικού περιεχομένου, που γίνεται κάτω από την επίβλεψη και καθοδήγηση ενός Επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ. Η μεταπτυχιακή εργασία κρίνεται από Τριμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Επιβλέποντα και άλλα δύο μέλη ΔΕΠ. Το βάρος της μεταπτυχιακής εργασίας καθορίζεται σε 41 ECTS. Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται συνολικά σαράντα ενενήντα (90) διδακτικές μονάδες (ECTS).
 4. Μία ομιλία στο πεδίο της έρευνάς του, που διαφημίζεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης και παρακολουθείται από μέλη ΔΕΠ και φοιτητές.

Σημείωση: Σε κάθε μεταπτυχιακό μάθημα αντιστοιχούν επτά (7) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Στην αναλυτική βαθμολογία, που δίνεται στο μεταπτυχιακό φοιτητή μετά την απόκτηση του ΔΜΣ, αναγράφονται οι βαθμοί των μαθημάτων που ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει λάβει και ο τίτλος της μεταπτυχιακής διατριβής.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012