Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Επιτυχής Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡΜΗΧ) του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εξωτερική αξιολόγηση της Σχολής και η πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) που προσφέρει.

Το έργο αυτό ανέλαβε πενταμελής Εξωτερική Επιτροπή Αξιολόγησης και Πιστοποίησης που όρισε η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Στην Επιτροπή συμμετείχαν έμπειροι Πανεπιστημιακοί της αλλοδαπής, εκπρόσωπος του ΤΕΕ, καθώς και φοιτήτρια άλλης Σχολής Αρχιτεκτονικής, οι οποίοι εξέτασαν λεπτομερώς το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με τα 10 κριτήρια ποιότητας που έχει ορίσει η ΕΘΑΑΕ για την πιστοποίηση προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών.

Η τελική Έκθεση της Επιτροπής αναφέρει ότι η Σχολή ΑΡΜΗΧ είναι πλήρως συμβατή με τα κριτήρια πιστοποίησης. Κατόπιν τούτου, το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ εξέδωσε Απόφαση Πιστοποίησης Πλήρους Συμμόρφωσης με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδεσης (ESG 2015) για το Επίπεδο Σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Επισυνάπτονται παρακάτω η Έκθεση της Επιτροπής (στην Αγγλική) και η Απόφαση Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ. Τα αρχεία αυτά βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα της ΕΘΑΑΕ, στον κεντρικό κατάλογο εκθέσεων πιστοποίησης ΠΠΣ.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012