Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εισαγωγή

Αντικείμενο του έργου ΙΣΤΡΙΑ "Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Αναγνώρισης Βραχοπτώσεων σε Αυτοκινητόδρομους"  είναι η ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και έγκαιρης πρόγνωσης φαινομένων βραχοπτώσεων ώστε σε περίπτωση εκδήλωσης του φαινομένου να έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο και οι φορείς διαχείρισής του να προβούν σε άμεσες ενέργειες αποκατάστασης.

Κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη συστήματος που θα χαρακτηρίζεται από το χαμηλό κόστος του, την ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών και την ευελιξία του αναφορικά με τη δυνατότητα προσαρμογής του στις απαιτήσεις της εκάστοτε περιοχής ενδιαφέροντος αλλά και τις απαιτήσεις του τελικού χρήστη.

Το έργο πραγματοποιείται στα πλαίσια της δράσης "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011" με φορέα διαχείρισης τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και συγχρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και τα Π.Ε.Π "Αττικής" και "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου"