Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Tο Επιμελητήριο Χανίων σε συνεργασία με την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνουν ένα ακόμα κύκλο σεμιναρίων με αντικείμενο την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία, με αποδέκτες φοιτητές, επαγγελματίες, αλλά και νέους των Χανίων με επιχειρηματικές ανησυχίες.

 

Σεμινάρια που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί:

1ο Σεμινάριο: 5-3-2014

 

Θέμα:"Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις"

 

Ομιλητές:

  • Παναγιώτης Μανωλιτζάς, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης
  • Δημήτρης Νίκλης, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης τους Πολυτεχνείου Κρήτης

 

Αντικείμενο:

Στόχος της διάλεξης είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων για επίδοξους νέους επιχειρηματίες, αλλά και υφιστάμενους που θέλουν να κατανοήσουν/ερευνήσουν την κατάσταση της αγοράς, τους πιθανούς τρόπους χρηματοδότησης της επιχείρησής τους, τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξή της, τις αδυναμίες και τα δυνατά σημεία της επιχείρησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό, τη χάραξη στρατηγικής, την ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών, καθώς και τη λήψη αποφάσεων.

 

Video: YouTube

 


2ο Σεμινάριο: 31-3-2014

 

Θέμα:"Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Νέες Τεχνολογίες στη Γεωργία"

 

Ομιλητές:

  • ο κ. Νίκος Τσότσολας, συνιδρυτής της εταιρείας GREEN PROJECT A.E., απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, που θα αναφερθεί στις «Καινοτόμες Τεχνολογίες & Πρακτικές για την Ενίσχυση της Εξωστρέφειας της Αγροτικής Παραγωγής»
  • η κα. Χρύσα Χαριτάκη, Τμηματάρχης του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Χανίων που ενημέρωσε για το επιδοτούμενο πρόγραμμα που αφορά στην Εγκατάσταση Νέων Αγροτών και 
  • ο κ. Γιάννης Τρούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της συμβουλευτικής εταιρείας TTMΙ Μ. ΕΠΕ, 

 

Αντικείμενο:

Η ομιλία αφορούσε στην παρουσίαση καινοτόμων πρακτικών με χρήση τεχνολογιών αιχμής προς μια ολοκληρωμένη διαχείριση της αγροτικής παραγωγής με όρους εξωστρέφειας και αειφορίας. Η χρήση επιστημονικής γνώσης και εργαλείων μπορούν να δώσουν μια ουσιαστική ώθηση στην αγροτική παραγωγή στοχεύοντας σε αγορές του εξωτερικού υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συλλογής, επεξεργασίας και διάχυσης πολύτιμων πληροφοριών, οι οποίες θα αφορούν το σύνολο του κύκλου ζωής των προϊόντων, από το χωράφι μέχρι το ψυγείο του καταναλωτή, προς όλους τους εμπλεκόμενους στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στόχος μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής είναι: (α) η επιτυχής υλοποίηση πρακτικών γεωργίας ακριβείας, (β) ο σχεδιασμός αγροτικών προϊόντων σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο, (γ) η υποστήριξη εφαρμογής ολοκληρωμένων συστημάτων ποιότητας του αγροτικού τομέα και (δ) η διασφάλιση της ασφάλειας τροφίμων μέσω της πλήρους καταγραφής της προέλευσης και της διαδρομής ενός προϊόντος από τη σπορά του μέχρι την κατανάλωσή του (full path tracing). Η παραπάνω υποδομή σε συνδυασμό με την ανάπτυξη διαδικτυακών εργαλείων διαμεσολάβησης μεταξύ παραγωγών αγροτικών προϊόντων και μεγάλων εισαγωγέων νωπών προϊόντων στην Ευρώπη, θα βοηθήσει ώστε κορυφαία προϊόντα της Ελληνικής γης να αποκτήσουν ξεχωριστή θέση στις Ευρωπαϊκές Αγορές προς όφελος των παραγωγών και του καταναλωτή. 

Επίσης, έγινε ενημέρωση για το επιδοτούμενο πρόγραμμα που αφορά στην Εγκατάσταση Νέων Αγροτών.

 

Video: YouTube

 


3ο Σεμινάριο:7-4-2014

 

Θέμα: "Διανοητική ιδιοκτησία, κατοχύρωση εφευρέσεων και στρατηγική για την προστασία τους"

 

Ομιλητής: Κωνσταντίνος Αμπατζής, Διευθυντής Καταθέσεων & Χορηγήσεων του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

 

Αντικείμενο:

1.    Διανοητική Ιδιοκτησία (Intellectual Property)

2.    Κατοχύρωση των εφευρέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

3.    Η κατοχύρωση των Βιομηχανικών Σχεδίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό

4.    Στρατηγική για την προστασία των εφευρέσεων

5.    Τεχνολογική Πληροφόρηση μέσα από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

6.    Έρευνα σε βάσεις δεδομένων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και Βιομηχανικά Σχέδια

 

 Video: Μέρος1, Μέρος 2

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012