Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το πρόγραμμα ERASMUS+ δίνει τη δυνατότητα στο διδακτικό προσωπικό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να μετακινηθεί σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα του εξωτερικού με σκοπό τη διδασκαλία. 

Διάβασε την εμπειρία συναδέλφων σου που ήδη συμμετείχαν και γίνε ο επόμενος που θα διδάξει σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Προκειμένου να είναι εφικτή η κινητικότητα διδακτικού προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία, θα πρέπει

α. ο μετακινούμενος να είναι μέλος του Διδακτικού Προσωπικού του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΔΕΠ, ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ)

β. να υπάρχει υπογεγραμμένη και σε ισχύ διμερής συμφωνία μεταξύ του Πολυτεχνείου Κρήτης (μεταξύ της Σχολής όπου υπάγεται ο μετακινούμενος) και του Ιδρύματος Υποδοχής. Ο κατάλογος των υπογεγραμμένων διμερών συμφωνιών είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.tuc.gr/5124.html 

γ. να πιστοποιείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας ή της γλώσσας διδασκαλίας του Ιδρύματος Υποδοχής. Τυχόν υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο της γλωσσομάθειας δεν κατατάσσονται. . 
Η γλωσσομάθεια διαπιστώνεται με κατάθεση αναγνωρισμένου διπλώματος γνώσης ξένων γλωσσών από τις κατά νόμο πιστοποιημένες αρχές/φορείς, όπως αναφέρονται από το ΑΣΕΠ.
Προσοχή: Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει αναγνωρισμένο δίπλωμα γνώσης ξένης γλώσσας, η γλωσσομάθεια μπορεί να αποδειχθεί και μέσω της ύπαρξης δημοσιεύσεων του υποψηφίου ως corresponding author στη γλώσσα συμφωνίας με το Ίδρυμα υποδοχής. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να συνυποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση αναφέροντας τους τίτλους των επικαλούμενων δημοσιεύσεων και τα ξενόγλωσσα περιοδικά στα οποία δημοσιεύθηκαν.

Υπόψη ότι: α)  Η άριστη  γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:(i) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, (ii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 , (iii) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο  των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. βi) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση ή η μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 αντίστοιχα. βii) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
Οι υπό στοιχείο α(iii) και β (ii) τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά  την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

Σημείωση:  Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

Προσοχή: Η κινητικότητα αφορά αυστηρά σε διδασκαλία και όχι συμμετοχή σε συνέδριο, έρευνα, workshop κ.λπ. 
Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη ΔΕΠ που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια αποκλείονται της χρήσης του προγράμματος για Διδασκαλία. 

Κριτήρια αξιολόγησης ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Σελ. 1-3 

1. Προηγούμενη συμμετοχή σε δραστηριότητα κινητικότητας: υπολογίζεται η χρονική απόσταση από το έτος τελευταίας συμμετοχής στο πρόγραμμα x 2 μόρια ανά έτος, όριο η δεκαετία, με μέγινστο τα 20 μόρια σε όποιον δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα την τελευταία δεκαετία:
έως 20 μόρια..

2. Χρόνια εμπειρίας στο Ίδρυμα: το διάστημα μετράει από τη χρονική στιγμή δημοσίευσης του ΦΕΚ διορισμού του αιτούντος στο Πολυτεχνείο Κρήτης.
3 μόρια για εμπειρία άνω των 20 ετών, 5 μόρια για εμπειρία μεταξύ 10 και 20 ετών, 8 μόρια για εμπειρία κάτω των 10 ετών.

3. Αναλυτικό και επαρκώς τεκμηριωμένο σχέδιο διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής
έως 5 μόρια

4. Σύναψη δι-ιδρυματικής συμφωνίας με συγκεκριμένοΊδρυμα Υποδοχής του αιτούντα: εάν ο αιτών έχει εισηγηθεί ο ίδιος τη σύναψη συμφωνίας με το Ίδρυμα Υποδοχής στο οποίο επιθυμεί να μετακινηθεί.
20 μόρια

5. Προσφορά μαθημάτων σε εισερχόμενους φοιτητές Erasmus από τον αιτούντα: αφορά προσφερόμενα μαθήματα  που έχουν διδαχθεί σε εισερχόμενους φοιτητές Erasmus κατά την τελευταία τριετία. .   
30 μόρια

6. ΑμεΑ  βάσει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013).: πιστοποιείται με υποβολή σχετικής βεβαίωσης.  
10 μόρια

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι δίνεται προτεραιότητα σε: 

1..όσους δεν έχουν μετακινηθεί μέσω του προγράμματος κατά τα τελευταία έτη
2. στους πιο νέους διδάσκοντες του Πολυτεχνείου Κρήτης
3. όσους  έχουν εισηγηθεί οι ίδιοι τη συμφωνία με το Ίδρυμα Προορισμού τους
4.όσους προσφέρουν το μάθημά τους στην αγγλική γλώσσα στους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus.

Λαμβάνεται μέριμνα για:

- την κατά το δυνατόν ισοκατανομή των διαθέσιμων θέσεων μεταξύ των επιμέρους Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά την τελευταία διετία,
- την κατά το δυνατόν ισότιμη συμμετοχή ανδρών – γυναικών.

Μοριοδότηση

 

Κριτήριο

 

 

Μόρια

 

1

Προηγούμενη συμμετοχή σε κινητικότητα προσωπικού

 

(Χρονική απόσταση από το έτος τελευταίας συμμετοχής στο πρόγραμμα x 2 μόρια ανά έτος, όριο η δεκαετία.
20 μόρια σε όποιον δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα την τελευταία δεκαετία).

έως 20

2

Χρόνια εμπειρίας
(Το διάστημα μετράει από τη χρονική στιγμή δημοσίευσης του ΦΕΚ διορισμού του αιτούντος στο Πολυτεχνείο Κρήτης)

Κάτω των 10 ετών

8

Μεταξύ 10 και 20 ετών

5

Άνω των 20 ετών

3

3

Αναλυτικό σχέδιο διδασκαλίας

Επαρκώς τεκμηριωμένο

έως 5

 

4

Σύναψη Διμερούς Συμφωνίας με το Ίδρυμα Υποδοχής

Ο υποψήφιος να έχει εισηγηθεί ο ίδιος τη σύναψη της συμφωνίας με το Πανεπιστήμιο στο οποίο επιθυμεί να μετακινηθεί

20

 

5

Προσφορά μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα σε εισερχόμενους φοιτητές  Erasmus

Ο υποψήφιος να προσφέρει μάθημα που να έχει διδαχθεί στην αγγλική γλώσσα σε εισερχόμενους φοιτητές Erasmus κατά την τελευταία τριετία

30

6

ΑμεΑ  βάσει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013).

10

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των ατόμων που θα μετακινηθούν τελικά συνδέεται άμεσα με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση που λαμβάνει το Πολυτεχνείο Κρήτης από την Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Erasmus+, δηλαδή το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ανά ακαδημαϊκό έτος.

Υποβολή αίτησης

Η προκαταρκτική αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση erasmus<στο>isc.tuc.gr από τους ενδιαφερόμενους στο χρονικό διάστημα που προβλέπει η σχετική Προκήρυξη για κάθε ακαδημαϊκό έτος. 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν μαζί με την αίτηση τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. αντίγραφο διπλώματος γνώσης ξένης γλώσσας
β. τυχόν βεβαίωση ΑμεΑ

Αξιολόγηση Προκαταρκτικών Αιτήσεων

Οι αιτήσεις ελέγχονται ως προς την επιλεξιμότητα τους και κατατάσσονται με βάση τα κριτήρια κατάταξης σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ανταλλαγής.
Η απόφαση της Επιτροπής επικυρώνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα για το Πρόγραμμα Erasmus+..

Μετά την αξιολόγηση

Αφού γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα στους υποψηφίους, οι τελευταίοι συμπληρώνουν τα απαραίτητα έγγραφα τόσο προς το Ίδρυμα Υποδοχής όσο και προς το Γραφείο Erasmus+ Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Πριν την αναχώρησή του, ο Συμμετέχων δεσμεύεται να υποβάλει στο Γραφείο Erasmus+ του Πολυτεχνείου Κρήτης τη 1. Συμφωνία Κινητικότητας για Διδασκαλίαη οποία υπογράφεται από τα δυο Ιδρύματα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 2. Σύμβασης Κινητικότητας Προσωπικού για Διδασκαλία. Η Σύμβαση υπογράφεται μεταξύ του μετακινούμενου και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η κινητικότητα για διδασκαλία θα πρέπει να προγραμματίζεται σε περίοδο κανονικής λειτουργίας του Ιδρύματος Υποδοχής. 

Επίσης, ο Συμμετέχων θα πρέπει να φροντίσει να φροντίσει να λάβει άδεια απουσίας από τη Σχολή του για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ και να καταθέσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να φροντίσει για την αναπλήρωση των μαθημάτων του στο Πολυτεχνείο Κρήτης.
Η κινητικότητα για διδασκαλία θα πρέπει να προγραμματίζεται σε περίοδο κανονικής λειτουργίας και πραγματοποίησης διαλέξεων του Ιδρύματος Υποδοχής. 

Συνιστάται η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα υγείας.

Διάρκεια κινητικότητας
Η διάρκεια της περιόδου κινητικότητας που επιχορηγείται από το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι 5 διαδοχικές ημέρες με ελάχιστη διάρκεια διδασκαλίας 8 ώρες ή η ελάχιστη επιτρεπόμενη από τους κανόνες του προγράμματος 2 ημέρες με ελάχιστη διάρκεια διδασκαλίας 8 ώρες.

Ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου κινητικότητας ορίζεται η πρώτη ημέρα κατά την οποία ο Συμμετέχων θα πρέπει να είναι στο Ίδρυμα Υποδοχής, ενώ ως ημερομηνία λήξης ορίζεται η τελευταία ημέρα κατά την οποία ο Συμμετέχων πρέπει να είναι παρών στο Ίδρυμα Υποδοχής.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ανάλογα με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση, το Πολυτεχνείο Κρήτης επιλέγει τι ισχύει:

• Ο χρόνος ταξιδίου εξαιρείται από τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας

ή

• Μια ημέρα για μετακίνηση πριν την πρώτη ημέρα της δραστηριότητας στο εξωτερικό [και/ή] μια ημέρα για μετακίνηση μετά την τελευταία ημέρα της δραστηριότητας στο εξωτερικό θα προστεθούν στη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας και θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της ατομικής υποστήριξης.

Χρηματοδότηση

Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει το προσωπικό στο πλαίσιο της κινητικότητας για διδασκαλία θεωρείται ως συμβολή στις δαπάνες διαβίωσης και μετακίνησης, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κινητικότητάς του στο εξωτερικό και δεν αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών.

Οι διδάσκοντες για τη μετακίνησή τους λαμβάνουν επιχορήγηση:

α) για τις ατομικές δαπάνες διαβίωσης ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ! 

Χώρα υποδοχής Ποσό   
Ομάδα Α - Δανία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία, Φιλανδία  162 ευρώ/ημέρα  
Ομάδα Β - Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία 144 ευρώ/ημέρα  
Ομάδα Γ - Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Βόρεια Μακεδονία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία, Τουρκία 126 ευρώ/ημέρα  
     

και 

β) για τις δαπάνες μετακίνησης ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση 

Το ποσό των δαπανών μετακίνησης του προσωπικού υπολογίζεται  βάσει αποστάσεως ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του μετακινούμενου προσωπικού [Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά] και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας (το ποσό αναφέρεται σε ταξίδι με επιστροφή).

Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  με αφετηρία την έδρα του Ιδρύματος Προέλευσης και Προορισμό την έδρα του Ιδρύματος Υποδοχής http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

Σύμφωνα με τη χιλιομετρική απόσταση, η δαπάνη μετακίνησης διαμορφώνεται ως εξής ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ! :

Κατηγορίες χιλιομετρικών αποστάσεων

Ποσό

Ανάμεσα σε 10 και 99 χλμ:

20 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάμεσα σε 100 και 499 χλμ:

180 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάμεσα σε 500 και 1.999 χλμ:

275 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάμεσα σε 2.000 και 2.999 χλμ:

360 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάμεσα σε 3.000 και 3.999 χλμ:

530 EUR ανά συμμετέχοντα

Ανάμεσα σε 4.000 και 7.999 χλμ:

820 EUR ανά συμμετέχοντα

Ίσες ή μεγαλύτερες των 8.000 χλμ: 1.500 EUR ανά συμμετέχοντα

Για τον έλεγχο των πραγματικών δαπανών προσκομίζονται απαραιτήτως τα εξής παραστατικά εισιτηρίων:

Τιμολόγια ή αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, εισιτήρια, κάρτες επιβίβασης, τιμολόγια ή αποδείξεις ξενοδοχείου

Ολοκλήρωση της περιόδου κινητικότητας

Μετά το τέλος της περιόδου κινητικότητας για διδασκαλία, ο Συμμετέχων δεσμεύεται να υποβάλει στο Ίδρυμα: 

  1. Βεβαίωση Συμμετοχής από το Ίδρυμα Υποδοχής στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία, όπου θα αναφέρεται η διάρκεια της περιόδου διδασκαλίας στο εξωτερικό και ότι οι διδακτικές ώρες ήταν τουλάχιστον 8.
  2. Έκθεση συμμετέχοντα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον μετακινούμενο). Μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος κινητικότητας αποστέλλεται αυτόματα στον συμμετέχοντα ηλεκτρονικό αίτημα συμπλήρωσης Έκθεσης Κινητικότητας. Οδηγίες συμπλήρωσης Έκθεσης.
  3. Οποιοδήποτε υλικό παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής (παρουσίαση, ανακοίνωση, φωτογραφίες)
  4. Τιμολόγια ή αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, εισιτήρια, κάρτες επιβίβασης, τιμολόγια ή αποδείξεις ξενοδοχείου
  5. Έκθεση συμμετέχοντα προς το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Ο δικαιούχος δεσμεύεται να καταθέσει τα παραπάνω έγγραφα εντός μίας εβδομάδας από την επιστροφή του.

Η κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική για το Συμμετέχοντα ενώ ταυτόχρονα η εμπρόθεσμη υποβολή τους αποτελεί αίτημα του Συμμετέχοντα για αποπληρωμή μετά από έλεγχο των παραστατικών που κατέθεσε στην υπηρεσία.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012