Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στη διεύρυνση του προγράμματος στα άτομα με αναπηρίες σε όλες τις δραστηριότητές της, ιδιαίτερα δε, στην εκπαίδευση. Τα άτομα με αναπηρίες (φοιτητές και προσωπικό) πρέπει να υπερκεράσουν τις επιπλέον δυσκολίες που τους δημιουργεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν, ώστε να μετακινηθούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+. 

Τα άτομα με αναπηρίες αντιμετωπίζονται με τη δέουσα προσοχή και σεβασμό, ενώ ιδιαίτερα μέριμνα δίδεται στην τήρηση του ιατρικού απορρήτου.

 

Διευκρίνηση: Τόσο οι φοιτητές όσο και το προσωπικό ΑμεΑ ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες υποβολής αίτησης προς το Πολυτεχνείο Κρήτης προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτησή τους.. Η διαφοροποίηση έγκειται στο ότι δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές με αναπηρίες, που θα επιλεγούν τελικά για να μετακινηθούν για σπουδές ή για πρακτική άσκηση καθώς και στο προσωπικό του Ιδρύματός με αναπηρίες, που πρόκειται να μετακινηθεί για διδασκαλία ή για επιμόρφωση, χορήγησης ειδικής οικονομικής ενίσχυσης στην περίπτωση που: i) η μετακίνησή τους συνεπάγεται ιδιαιτέρως υψηλό κόστος κινητικότητας και ii) το κόστος αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από άλλες πηγές, όπως εθνική χρηματοδότηση. 

 

Ειδικότερα, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής: Ο φοιτητής/ καθηγητής/υπάλληλος του Ιδρύματος πρέπει, καταρχήν, να έχει επίσημα αναγνωρισμένη αναπηρία. Θα συμπληρώσει την επισυναπτόμενη αίτηση περιγράφοντας την αναπηρία του. 

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από 1) Κάρτα αναπηρίας εν ισχύ (φωτοαντίγραφο) 2) Ιατρικό πιστοποιητικό από δημόσιο Νοσοκομείο (πρωτότυπο και όχι παλαιότερο των 3 μηνών) 3) Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ εν ισχύ  και κάθε άλλη απαραίτητη αντικειμενική απόδειξη, από τα οποία πρέπει να προκύπτει:

α) ο βαθμός αναπηρίας και
β) η δυσκολία που αυτή προκαλεί στην κινητικότητα του φοιτητή/καθηγητή/υπαλλήλου και τις συγκεκριμένες συμπληρωματικές απαιτήσεις που προκαλεί.


Για το λόγο αυτό, επίσης, η αίτηση πρέπει να περιγράφει αναλυτικά την κάθε ατομική περίπτωση και να περιλαμβάνει λεπτομερή οικονομική ανάλυση των συγκεκριμένων ειδικών απαιτήσεων (επισυνάπτεται).

Επισυνάπτεται κατάλογος των ασθενειών που χαρακτηρίζονται σοβαρές, σύμφωνα με το νόμο υπ. Αριθμ. 4452 / Τεύχος Α', 15.02.2017 συμπεριλαμβάνοντας, και τα άτομα που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των ψυχικών παθήσεων, για εξασφάλιση τόσο του Ιδρύματος όσο και της υγείας των μετακινούμενων φοιτητών και καθηγητών/προσωπικού, είναι σκόπιμο να υπάρχει επιπλέον και πρόσφατη ιατρική βεβαίωση (όχι παλαιότερη των τριών μηνών) που να πιστοποιεί τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα ERASMUS.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ως επιπλέον ανάγκες:
Ø Συνοδός για το ταξίδι (προς τη χώρα υποδοχής και επιστροφή)
Ø Ειδική μεταφορά από το Ιδρυμα Προέλευσης στο Ιδρυμα Υποδοχής ή την επιχείρηση και τοπικά κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό
Ø Στέγαση (σε περίπτωση που η φοιτητική εστία δεν διαθέτει κατάλληλο δωμάτιο)
Ø Βοηθό κατά τη διάρκεια της ημέρας ή/και της νύχτας
Ø Φροντιστή ασθενούς

Ø Ιατρικά αναλώσιμα, εφόσον δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλειας ή ιδιωτικό ασφαλιστήριο σμβόλαιο
Ø Ειδική διατροφή
Ø Βοήθεια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (για να κρατάει σημειώσεις, κ.λ.π.)
Ø Ιατρική παρακολούθηση (φυσικοθεραπείες, τακτικό ιατρικό έλεγχο στη χώρα υποδοχής)
Ø Ειδικό διδακτικό υλικό (μπράιγ, φωτοτυπίες σε μεγέθυνση, μαγνητοφώνηση διαλέξεων κ.λ.π.)

Επισήμανση: δεν αρκεί να προσκομίζονται πιστοποιητικά περί του βαθμού και της σοβαρότητας της αναπηρίας, χωρίς να υπάρχει ανάλυση της δυσκολίας που προκαλείται στην κινητικότητα του αιτούντος και στις προκύπτουσες ειδικές απαιτήσεις.
Με άλλα λόγια, το ιατρικό πιστοποιητικό δεν αρκεί να πιστοποιεί ότι ο φοιτητής πάσχει π.χ. από σκλήρυνση κατά πλάκας, αλλά και τη δυσκολία που αυτό δημιουργεί για τη μετακίνηση ERASMUS (π.χ ανάγκη συνοδού, ειδικής ιατρικής παρακολούθησης, κ.λ.π.).


Οι αιτούντες πρέπει να δώσουν πλήρεις λεπτομέρειες κάθε άλλης οικονομικής ενίσχυσης ή ενίσχυσης σε είδος που λαμβάνουν εκτός από την ενίσχυση ERASMUS (π.χ. φροντιστής ασθενούς) και να εξηγήσουν, γιατί δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες της συγκεκριμένης περιόδου σπουδών. Όπως προκύπτει και από την επισυναπτόμενη φόρμα οικονομικής ανάλυσης των συγκεκριμένων ειδικών απαιτήσεων, πρέπει να γίνει εκτίμηση του συμπληρωματικού ποσού που απαιτείται.


Πρέπει, επίσης, να επισυνάπτεται βεβαίωση ότι το Ίδρυμα Υποδοχής γνωρίζει ότι ο φοιτητής/καθηγητής/υπάλληλος είναι ανάπηρος και ότι έχει πιστοποιήσει ότι μπορεί να παράσχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις και υποστήριξη καθώς και ότι τα κτίρια, αμφιθέατρα, βιβλιοθήκες ή τα γραφεία της επιχείρησης είναι προσβάσιμα από το φοιτητή/καθηγητή/υπάλληλο με αναπηρία.


Επισημαίνεται και πάλι ότι η ικανοποίηση της αίτησής για συμπληρωματική χρηματοδότηση δεν είναι αυτόματη, αλλά θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συνολικών αιτήσεων που θα δεχτεί η Εθνική Μονάδα και από το διαθέσιμο κονδύλι χρηματοδότησης, το οποίο έχει δεσμευτεί για το σκοπό αυτό. Επίσης, ότι ακόμη και εάν μία αίτηση γίνει δεκτή, ενδέχεται η χρηματοδότηση που θα εγκριθεί να είναι πολύ μικρότερη από την αιτηθείσα.
Υπόψη ότι σε περίπτωση που εγκριθεί η αίτησή τους πριν από τη μετακίνησή τους στο εξωτερικό, το ποσό της συμπληρωματικής χρηματοδότησης που θα λάβουν θα αναφέρεται στην αρχική σύμβαση που θα υπογράψουν με το Ίδρυμά μας διαφορετικά θα χρειαστεί να υπογράψουν τροποποίηση της αρχικής τους σύμβασης.

Επίσης, κατά την επιστροφή, θα πρέπει να υποβάλουν στο Ίδρυμα οικονομικό απολογισμό για την εγκριθείσα επιπλέον χρηματοδότηση. Όλες οι δαπάνες πρέπει να καλύπτονται από παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις).
Σε περίπτωση που οι πραγματικές επιλέξιμες δαπάνες είναι λιγότερες από την εγκριθείσα χρηματοδότηση, η Εθνική Μονάδα θα προβεί σε ανάκτηση της αχρεωστήτως καταβληθείσας χρηματοδότησης.

Παρακάτω θα βρείτε δύο τύπους αιτήσεων για ΑμεΑ (έναν για τους φοιτητές και έναν για τους καθηγητές ή υπαλλήλους του Ιδρύματος) συνοδευόμενες από επεξηγηματικά έγγραφα και τη σχετική νομοθεσία.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012