Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Επικείμενη εξάντληση άρθρων Ανοικτής Πρόσβασης στον Springer Nature
Αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης χρηστών για το έτος 2023
DeGruyter - αναστολή κάλυψης κόστους δημοσίευσης σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης
Πρόσβαση στη βάση Cambridge Structural Database
Πρόωρη λήξη ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης | Στις 26 Ιουλίου 2023

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

O όρος 'πνευματική ιδιοκτησία' αφορά στα δικαιώματα του δημιουργού πάνω στο έργο του. Ο βασικός ελληνικός νόμος για τη διανοητική ιδιοκτησία είναι ο Ν.2121/1993 και αναγνωρίζει δύο δικαιώματα του δημιουργού: το ηθικό και το περιουσιακό δικαίωμα. Το ηθικό δικαίωμα συνδέει άρρηκτα ένα έργο με το δημιουργό του, ενώ το εμπορικό αφορά στην οικονομική αξία ενός έργου και στην εμπορική του εκμετάλλευση. Ο Ν.2121/1993 αναγνωρίζει και περιορισμούς των δικαιωμάτων των δημιουργών, προκειμένου να εξυπηρετήσει σκοπούς κοινωνικούς (π.χ. ΑμεΑ) και εκπαιδευτικούς.  

Παρακάτω παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών/συνδρομών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης και του HEAL-Link, όπως και κατά τη φωτοτύπηση μέρους βιβλίων.  

Χρήση ηλεκτρονικών πηγών

Συνδρομές Βι.Κε.Π. Πολυτεχνείου Κρήτης: Οι ηλεκτρονικές πηγές που διατίθενται μέσω του δικτυακού της τόπου ΔΕΝ αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της. Με τις συμφωνίες που υπογράφει η Βι.Κε.Π. κάθε χρόνο εξασφαλίζει την πρόσβαση και χρήση των πηγών από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η χρήση των πηγών, επομένως, υπάγεται στους όρους χρήσης που ορίζουν οι εκδότες/διαθέτες των ηλεκτρονικών πηγών κατά την υπογραφή της εκάστοτε συμφωνίας (license agreement) και στην ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Συνδρομές HEAL-Link: "Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή εκτύπωση ολόκληρου του περιεχομένου των τευχών των ηλεκτρονικών περιοδικών που διατίθενται μέσω των Υπηρεσιών του HEAL Link. Επισημαίνεται ότι η χρήση των παραπάνω Υπηρεσιών επιτρέπεται μόνο σε χρήστες των Ιδρυμάτων-μελών του Δικτύου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, για τις προσωπικές εκπαιδευτικές, διδακτικές ή ερευνητικές τους ανάγκες και μόνο. Οποιαδήποτε παραβίαση των παραπάνω όρων ή άλλη μορφή κατάχρησης των Υπηρεσιών αυτών θα σημάνει σοβαρότατες κυρώσεις για τους χρήστες και το Ιδρυμα στο οποίο ανήκουν" (ανακοίνωση HEAL Link που συνοδεύει κάθε προσπάθεια πρόσβασης στις πηγές του).

Φωτοτυπίες

Τα μέλη της Βι.Κε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης και όλοι όσοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα φωτοτυπικά μηχανήματα που αυτή διαθέτει, οφείλουν να είναι ενήμεροι σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και να σέβονται τους όρους που έχουν τεθεί από την ελληνική νομοθεσία. Επομένως, επιτρέπεται η φωτοτυπική αναπαραγωγή υλικού προστατευμένου από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδεια του δημιουργού μόνο για ιδιωτική (προσωπική) χρήση και μόνο για τμήματα ενός έργου (βιβλίο, άρθρο, διατριβή, κ.ά.).

Περισσότερες πληροφορίες 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012