Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Κριτήρια Επιλογής ΜΠΔ

 

Κριτήρια Επιλογής ΧΗΜΗΠΕΡ

 

Κριτήρια Επιλογής ΗΜΜΥ

 

Κριτήρια Επιλογής ΑΡΧ ΜΗΧ

 

Κριτήρια Επιλογής ΜΗΧΟΠ

Κριτήρια Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

 

Έχουν θεσπιστεί νέα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 σύμφωνα με την 3η Γενική Συνεύλεση της Σχολής που έλαβε χώρα την 27-10-2023, τα οποία εξακολουθούν να χωρίζονται σε δύο ομάδες Α & Β.

 

Ως κριτήρια της Ομάδας Α (ελάχιστα απαιτούμενα) για την επιλογή των υποψήφιων φοιτητών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για την συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ορίζονται τα εξής:

 

Κριτήρια Ομάδα Α:

 

  • Να είναι ενεργοί φοιτητές στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής από την ημερομηνία αίτησης έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης.
  • Να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) εξάμηνα σπουδών.
  • Να μην έχουν ξανασυμμετάσχει σε πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω αντίστοιχου συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, δηλαδή να μην έχουν εγγραφεί ως «ωφελούμενοι» αντίστοιχου προγράμματος κατά το παρελθόν.
  • Να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 70% των ECTS των μαθημάτων έως το εξάμηνο σπουδών τους.

 

 

 Κριτήρια Ομάδα Β:

 

Ο αλγόριθμος κατάταξης των φοιτητών της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για την τρέχουσα περίοδο θα είναι ο εξής:

 

 

(Άθροισμα σταθμισμένων βαθμών στα ολοκληρωμένα μαθήματα) / (πλήθος ECTS μαθημάτων που απομένουν για δίπλωμα χωρίς διπλωματική)*

 

* Όταν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα μαθήματα τότε ο παρανομαστής τίθεται ίσος με τη μονάδα. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών ΗΜΜΥ στα πλαίσια και άλλων προγραμμάτων υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Σχολής, εδώ.

 

 

Παλαιότερα Κριτήρια Επιλογής έως το 2023

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012