Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (συλλογή microdata) των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027, o φοιτητής θεωρείται ότι ανήκει σε ειδική κατηγορία όταν ισχύει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

 

Κατηγορίες καταγραφής ωφελούμενων βάσει των δεικτών εκροών ΕΚΤ+ για τους συμμετέχοντες στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027

Κατηγορίες/ Ερωτήματα

Επεξήγηση

Άτομα με Αναπηρία με πιστοποίηση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή από άλλες υγειονομικές επιτροπές όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 του ν. 4331/2015

 

Υπήκοοι τρίτης χώρας

 

Επ.1: υπήκοος τρίτης χώρας νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των ανιθαγενών και των προσώπων απροσδιόριστης ιθαγένειας

 

Επ.2: άτομο με πολλές υπηκοότητες θεωρείται υπήκοος τρίτης χώρας, εάν μεταξύ αυτών δεν υπάρχει υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μετανάστες

 

Επ.: Για τους σκοπούς του τρέχοντος προγράμματος δελτίου μετανάστες θεωρούνται όσοι και όσες λαμβάνουν άδεια διαμονής με βάση τις διατάξεις του ν. 4251/2014

Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας, Αιτούντες άσυλο ή αιτούντες διεθνή προστασία και ασυνόδευτοι ανήλικοι

 

Επ.1: Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας είναι οι αλλοδαποί ή ανιθαγενείς στους οποίους έχει χορηγηθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας.

 

Επ.2: Αιτούντες άσυλο ή αιτούντες διεθνή προστασία είναι οι αλλοδαποί ή ανιθαγενείς που τους έχει δοθεί «δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού» ή «δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία»

 

Επ.3: Ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι τα πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών, τα οποία φθάνουν στην Ελλάδα, χωρίς να συνοδεύονται από πρόσωπο που ασκεί, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, τη γονική τους μέριμνα ή την επιμέλεια τους ή από ενήλικο συγγενή που ασκεί στην πράξη τη φροντίδα τους, για όσο χρόνο η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν έχει ανατεθεί σε κάποιο άλλο πρόσωπο σύμφωνα με τον νόμο, αλλά και οι ανήλικοι, οι οποίοι παύουν να συνοδεύονται μετά την είσοδό τους στην Ελλάδα

Εκτοπισθέντες/ δικαιούχοι προσωρινής προστασίας

 

Επ. : Είναι τα άτομα που τους έχει δοθεί άδεια διαμονής δικαιούχου προσωρινής προστασίας (εκτοπισθέντες Ουκρανοί)

Έχει γεννηθεί ένα ή και οι δύο γονείς στο εξωτερικό (σε οποιαδήποτε χώρα)

 

 

Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης

 

Ρομά

 

Επ.: Έλληνες & πολίτες της ΕΕ και τρίτων χωρών που αυτοπροσδιορίζονται ως Ρομά, ή/και ζουν σε καταυλισμούς/οικισμούς Ρομά και έχουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εν λόγω κοινωνικής ομάδας ή/και γνωρίζουν τη γλώσσα Ρομανί

Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση

Επ.: Τα άτομα που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, τα οποία στερούνται πρόσβασης ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη κατοικία που πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Συμπεριλαμβάνονται ιδίως αυτοί που διαβιούν στο δρόμο, σε ξενώνες, αυτοί που φιλοξενούνται από ανάγκη προσωρινά σε ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές, καθώς και αυτοί που διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα.

 

Σε περίπτωση που ο φοιτητής ανήκει σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες τότε πρέπει να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση ως δικαιολογητικό συμμετοχής στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, εφόσον προβλέπεται ως δικαιολογητικό στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Σχολής του. Η δήλωσή θα αξιολογηθεί από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων.

 

Η έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης συνίσταται να γίνει επίσημα μέσω της πύλης του gov.gr  εδώ.

 

 

Διευκρινίζεται ότι κατά περίπτωση, υπάρχει πιθανότητα να ζητηθούν και επιπλέον δικαιολογητικά.

 

Δείτε πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.

 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012