Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Αναπροσαρμογή των Κριτηρίων μόνο για το 2024!!!

Λόγω της παρατεταμένης κατάληψης του Ιδρύματος και την αναβολή της εξεταστικής περιόδου του Ιανουαρίου του 2024 για αρκετά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, η Γενική Συνέλευση της Σχολής στη 13η Συνεδρίαση την 27-3-2024 με νέα της απόφαση, αποφάσισε την τροποποίηση των ελάχιστων κριτηρίων επιλογής των φοιτητών για πρακτική άσκηση.

 

H τροποποίηση των κριτηρίων αφορά την απαίτηση για ένα ελάχιστο αριθμό ολοκληρωμένων μαθημάτων για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης κατά το ακαδημιακό έτος 2023-2024 και μόνο, τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 προερχόμενα από όλα τα εξάμηνα.

 

Τα κριτήρια αυτά θα τεθούν σε ισχύ από την 2η Πρόσκληση που θα δημοσιεύσει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το τρέχον έτος, μια και θα πρέπει να είναι γνωστά στους φοιτητές από την πρώτη δημοσίευση της Πρόσκλησης.

 

Οι φοιτητές των οποίων οι αιτήσεις απορρίφτηκαν στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης θα ειδοποιηθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο (email ή/και τηλεφωνικώς) για τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε επόμενη Πρόσκληση, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί σύντομα.

 

 

Κριτήρια Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων- Προβλεπόμενη Διαδικασία

 

Τα κριτήρια που πρωτο-θεσπίστηκαν το 2017 και αναθεωρήθηκαν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής (1η / 19-9-2018) και ισχύουν και την τρέχουσα περίοδο (2024), υπάγονται σε δύο κατηγορίες ως ακολούθως.

 

Τα κριτήρια της ομάδας Α πρέπει να πληρούνται από όλους τους φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, ενώ τα κριτήρια της ομάδας Β βοηθούν στο να δοθεί προτεραιότητα επιλογής σε κάποιους φοιτητές που ανήκουν σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

 

Ως κριτήρια της ομάδας Α για την επιλογή των φοιτητών της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων για την τρέχουσα περίοδο ορίζονται τα εξής:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και να διατηρούν την ιδιότητα του προπτυχιακού φοιτητή μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της πρακτικής τους άσκησης.

 

 • Να έχουν ολοκληρώσει το 8ο εξάμηνο των σπουδών τους (δεν είναι απαραίτητο να έχουν συμμετάσχει στη σχετική εξεταστική περίοδο του 8ου εξαμήνου). Ωστόσο, αν υπάρχουν κενές θέσεις μπορούν να επιλεγούν και φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το 6ο εξάμηνο σπουδών.

 

 • Να μην έχουν ξανασυμμετάσχει σε πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης κατά το παρελθόν, δηλαδή να μην έχουν εγγραφεί ως «ωφελούμενοι» του προγράμματος κατά το παρελθόν.

 

 • Να έχουν περάσει τουλάχιστον 20 μαθήματα για τους φοιτητές που είναι στο 4ο έτος σπουδών και μετά, 6 εκ των οποίων να είναι υποχρεωτικά μαθήματα του 3ου και 4ου έτους.  Οι φοιτητές του 3ου έτους, θα πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 15 μαθήματα, 3  εκ των οποίων να είναι υποχρεωτικά του 3ου έτους.

 

 • Η εκπόνηση της Θερινής Πρακτικής Άσκησης γίνεται σε εταιρείες (κατά προτίμηση) ή οργανισμούς ή φορείς των οποίων οι δραστηριότητες είναι συναφείς με τα γνωστικά αντικείμενα της Σχολής ΜΗΧΟΠ. Σε περίπτωση που δεν τεκμηριώνεται η συνάφεια των δραστηριοτήτων του φορέα η αίτηση δεν θα γίνεται δέκτη και θα υποδεικνύεται στο φοιτητή από τον Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης της Σχολής να αλλάξει επιλογή. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν δεχτεί τότε είναι υποχρεωμένος να κάνει ένσταση, η οποία θα εκδικαστεί εντός 3(τριών) εργάσιμων ημερών και το αποτέλεσμα θα είναι οριστικό.

 

 • Σε περίπτωση που ο αριθμός των φοιτητών είναι μεγαλύτερος από τις προσφερόμενες θέσεις μιας συγκεκριμένης εταιρείας τότε επιλέγονται οι φοιτητές που έχουν το μεγαλύτερο μέσο όρο μαθημάτων μέχρι τη χρονική στιγμή της επιλογής.

 

Ως κριτήρια της ομάδας Β ορίζονται τα εξής:

 • Κατάταξη των φοιτητών σε ευπαθή ομάδα, όπως ορίζεται από το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης.

 

 • Τεκμηριωμένοι λόγοι υγείας ή άλλοι προσωπικοί/οικογενειακοί λόγοι που υποχρεώνουν τον φοιτητή σε συγκεκριμένη επιλογή εταιρείας/ φορέα / οργανισμού.

 

 

Διευκρινίζεται ότι:

 

 • Οι φοιτητές κατά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα υποβάλουν, θα πρέπει να προσκομίζουν τα οριζόμενα στην πρόσκληση δικαιολογητικά (π.χ., αναλυτική βαθμολογία), καθώς και μια υπεύθυνη δήλωση, εφόσον ανήκουν σε κάποια ευπαθή ομάδα ή έχουν ειδικούς λόγους για επιλογή ενός φορέα. Η έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης συνίσταται να γίνει επίσημα μέσω της πύλης του gov.gr  εδώ.

 

 • Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι γνωστά κατά τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.

 

 • Η λίστα των επιλέξιμων φοιτητών (ανά πρόσκληση) θα δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Πολυτεχνείου Κρήτης και συγκεκριμένα στον ιστότοπο την πρακτικής άσκησης ή/και στον ιστότοπο της Σχολής.

 

 • Μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, οι απορριφθέντες φοιτητές έχουν διάστημα 3 εργάσιμων ημερών να καταθέσουν ένσταση στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

 

 • Οι τυχόν ενστάσεις θα εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων και στη συνέχεια θα δημοσιοποιούνται τα οριστικά αποτελέσματα των επιλέξιμων φοιτητών, μαζί με τυχόν αναπληρωματικούς.

 

 • Σε επόμενη φάση, οι επιλέξιμοι φοιτητές θα έχουν ένα εύλογο διάστημα να αποφασίσουν με την αρωγή του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και του Υπεύθυνου Καθηγητή Θερινής Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων τον φορέα που θα ήθελαν να κάνουν πρακτική άσκηση και να ακολουθήσουν τη προβλεπόμενη διαδικασία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος και τις οδηγίες του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

 

 • Οι όροι επιλογής των φοιτητών δύνανται να εξειδικεύονται περαιτέρω από την Επιτροπή Αξιολόγησης σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι γνωστές και να μην μεταβάλλονται κατά τη δημοσιοποίηση της κάθε πρόσκλησης.

 

 • Οι παραπάνω όροι δύναται να μεταβληθούν μόνο με νέα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012