Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη παροχή διδακτικού έργου του μαθήματος "Climate Change Impact Assessment IN PRACTICE" ΚΕ ΕΛΚΕ 82658.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη παροχή διδακτικού έργου του μαθήματος "Climate Change Impact Assessment IN PRACTICE" ΚΕ ΕΛΚΕ 82658.

 • Συντάχθηκε 20-09-2022 08:35 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο  «Στήριξη διεθνοποίησης προγράμματος ανώτατης εκπαίδευσης της Σχολής Χημικών  Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης» ΥΠ.2 ΧΗΜΗΠΕΡ στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης εκπαίδευσης - Πολυτεχνείο Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5150766 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Κωδ. Απόφασης 15705, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Καρυστινό και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82658, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως: 

  Θέση: Απασχόληση Διπλωματούχου Μηχανικού ή Πτυχιούχου Φυσικής ή Μαθηματικών ή Χημείας ΠΕ ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

  Ποσό: 3.000,00 ευρώ συμπ/νων όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού – Έκτακτο προσωπικό του έργου».

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/03/2023 με δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης έως την λήξη τυχόν παρατάσεων αυτού, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου : Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  1. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Φυσικής ή Πτυχιούχος Μαθηματικών ή Πτυχιούχος Χημείας ή ισότιμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο με τα ανωτέρω, δίπλωμα ή πτυχίο ΠΕ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  2. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος συναφούς με το επιστημονικό πεδίο Υδρολογία και Κλιματική Αλλαγή από ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.
  3. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους συναφής με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
  4. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2). 

  Συνεκτιμώμενα προσόντα – Κριτήρια:

  1. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης συναφούς με το επιστημονικό πεδίο Υδρολογία και Κλιματική Αλλαγή
  2. Δημοσιευμένο έργο σε περιοδικά με κριτές, συναφές με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
  3. Πρόσθετη εργασιακή εμπειρία πλέον του 1 έτους συναφής με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Επιπλέον της εργασιακής εμπειρίας κριτήριο υπ. 3).
  4. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  (Επίπεδο Γ1/C1) ή Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Γ2/C2)
  5. Συνέντευξη*:

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00


  Συνημμένα:

  • ΨΕΦΜ469Β6Ν-9ΣΤ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 286, Μέγεθος: 454 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012