Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 24359/2022 Πρόσκλησης για τις θέσεις 1,2 και 4 ΚΕ ΕΛΚΕ 82485.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 24359/2022 Πρόσκλησης για τις θέσεις 1,2 και 4 ΚΕ ΕΛΚΕ 82485.

 • Συντάχθηκε 01-12-2022 12:25 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 01-12-2022 12:28

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 25468/22-11-2022 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων για τις θέσεις 1,2 και 4 στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 24359/03-11-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, για τη σύναψη έως τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο « CROSS - COASTAL -NET Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου », του Προγράμματος Interreg VA «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Θεοχάρη Τσούτσο και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82485.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες του φορέα Ε.Λ.Κ.Ε. ( www.elke.tuc.gr ) και του Πολυτεχνείου Κρήτης ( www.tuc.gr ).

  Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τα καθίστανται οριστικά, χωρίς να υπάρχουν αποτελέσματα η δημοσίευση άλλης απόφασης.


  Συνημμένα:

  • 9Ι9Τ469Β6Ν-ΙΣΦ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 305, Μέγεθος: 316 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012