Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Δημόσιες Παρουσιάσεις Φοιτητών
 • Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Λουκάς Ηλίας-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Λουκάς Ηλίας-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ

 • Συντάχθηκε 12-05-2023 09:52 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: Κ2.Α.7
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 16/05/2023 15:00
  Λήξη: 16/05/2023 16:00

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  (για Ανάρτηση)

   

  Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Ηλίας Λουκάς

  Α.Μ.: 2013050089

  Ημερομηνία Παρουσίασης: 16 / 5 / 2023

  Ώρα:  13:00

  Αίθουσα: Διαδικτυακά

   

  Θέμα ΔE «  Μελέτη της Χρονικής Διακύμανσης των Μικροπλαστικών στην Έξοδο της Δευτεροβάθμιας Επεξεργασίας της ΕΕΛ Χανίων »

   

  Title « Study of the Temporal Variation of Microplastics in the Secondary Treatment Exit of the WWTP of Chania »

   

   

  Επιβλέπων: Καλογεράκης Νικόλαος

  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

  1 Καλογεράκης Νικόλαος

  2 Γκίκας Πέτρος

  3 Συρανίδου Ευδοκία

   

  Περίληψη:

  (Ελληνικά)

  Η παραγωγή των πλαστικών προϊόντων έφερε την επανάσταση στη βιομηχανία στα δεύτερα μισά του εικοστού αιώνα. Η εύκολη μορφοποίηση τους σε οποιοδήποτε σχήμα, η στειρότητα, η δυνατότητα μιας χρήσης καθώς και το χαμηλό κόστος σε σχέση με άλλα υλικά (χάλυβας γυαλί), τα έκανε απολύτως απαραίτητα έχοντας ως αποτέλεσμα την μαζική τους παραγωγή. Η ραγδαία αυτή αύξηση σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί πλέον μείζον πρόβλημα για το περιβάλλον και τον άνθρωπο λόγω της λανθασμένης τους χρήσης και απόρριψης.

  Όσον αφορά τα μικροπλαστικά (MPs) είναι τα πλαστικά σωματίδια με μέγεθος μικρότερο από πέντε χιλιοστά και χωρίζονται σε δύο βασικές ομάδες : τα πρωτογενή και τα δευτερογενή. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) αποτελούν μία σημαντική δίοδο των μικροπλαστικών στο περιβάλλον καθώς τα λύματα έπειτα από μία σειρά χημικών και φυσικών διεργασιών καταλήγουν σε αυτό. Ωστόσο δεν είχε προβλεφθεί η υψηλή συγκέντρωση μικροπλαστικών στα λύματα που με τη σειρά τους καταλήγουν και αυτά στους αποδέκτες παρά το μεγάλο ποσοστό απομάκρυνσης κατά την διαδικασία επεξεργασίας τους στις Ε.Ε.Λ..

  Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία ανιχνεύθηκαν και καταγραφήκαν ΜΡs από τα λύματα της Ε.Ε.Λ. Χανίων, πιο συγκεκριμένα από την εκροή της δευτεροβάθμιας δεξαμενής καθίζησης (Δ.Δ.Κ.) με σκοπό να μελετηθεί η χρονική διακύμανση της συγκέντρωσης των ΜΡs το χειμώνα και το καλοκαίρι στο έτος 2020. Θέλαμε να δούμε αν η αύξηση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την αύξηση του ισοδύναμου πληθυσμού θα έφερνε και την αύξηση της συγκέντρωσης σε ΜΡs.

  Πραγματοποιήθηκαν συνολικά δεκαοχτώ δειγματοληψίες εννέα τον χειμώνα τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο και εννέα το καλοκαίρι τους μήνες Ιούλιο Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Έπειτα σειρά είχε η επεξεργασία των λυμάτων για την απομάκρυνση του υγρού στοιχείου και του οργανικού φορτίου έτσι ώστε να παραμείνουν μόνο τα ΜΡs όπου θεωρήθηκαν οι ίνες και τα θραύσματα. Χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες ανάλογα το μέγεθος τους με κατώτερο όριο αυτό των 20μm και υπολογίστηκαν τα εξής:

  • Η  συγκέντρωση των ΜΡs (θραύσματα, ίνες) ανά μήνα
  • Η  συγκέντρωση των ΜΡs (θραύσματα, ίνες) ανά περίοδο
  • Η μέση ημερήσια συγκέντρωση των ΜΡs (θραύσματα, ίνες)

  Η μέση ημερήσια συγκέντρωση υπολογίστηκε στα 13,5 ± 3,12 (ΜΡs / L). Τη χειμερινή περίοδο η συγκέντρωση υπολογίστηκε στα 2 ± 0,36 (ΜΡs / L) ενώ στην εαρινή αυξήθηκε δραματικά και η τιμή έφτασε στα 25 ± 4,8 (ΜΡs / L) με την κατηγορία των θραυσμάτων να κατέχει το ογδόντα έξι τοις εκατό (86%) του συνολικού δείγματος και τις ίνες μόλις  το δεκατέσσερα  τοις εκατό (14%).

   

   

  Abstract:

  (Αγγλικά)

  The production of plastic products revolutionized industry in the second half of the twentieth century. Their easy molding into any shape, sterility, disposability and low cost compared to other materials (i.e., steel, glass), made them necessary, resulting in their mass production. This rapid increase worldwide is now a major problem for the environment and humans due to their misuse and disposal.

  Microplastics (MPs) are plastic particles smaller than five millimeters in size and are divided into two main groups: primary and secondary. Wastewater treatment plants (WWTPs) are an important pathway for microplastics into the environment as wastewater is discharged into the environment after a series of chemical and physical processes. However, the high concentration of microplastics in wastewater, which in turn ends up in the receiving waters despite the high removal rate during the treatment process in biological treatment plants, was not foreseen.

  In this thesis, MPs were detected and recorded from the wastewater of the WWTP of Chania, more specifically from the effluent of the secondary sedimentation tank (S. S. T.) in order to study the temporal variation of the concentration of MPs in winter and summer in the year 2020. The present study assessed if the increase in temperature combined with the increase in equivalent population would also increase the concentration of MPs.

  A total of eighteen samples were collected, nine in winter (January, February and March) and nine in summer (July, August and September). Then the wastewater was treated to remove the liquid element and organic load so that only the MPs remained. Among the various categories, fibers and fragments were detected. They were divided into four groups according to their size with a lower limit of 20 µm and the following was calculated:

  • The concentration of MPs (fragments, fibers) per month
  • The concentration of MPs (fragments, fibers) per period
  • The average daily concentration of MPs (fragments, fibers)

  The mean daily concentration was calculated to be 13. 5 ± 3.12 (MPs/L). In the winter season the concentration was estimated at 2 ± 0.36 (MPs/L) while in the spring season the concentration increased dramatically to 25 ± 4.8 (MPs/L) with the fragments category occupying eighty-six percent (86 %) of the total sample and fibers only fourteen percent (14%).

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Ηλίας Λουκάς

  Α.Μ.: 2013050089

  Ημερομηνία Παρουσίασης: 16 / 5 / 2023

  Ώρα:  13:00

  Αίθουσα: Διαδικτυακά

  Θέμα ΔE «  Μελέτη της Χρονικής Διακύμανσης των Μικροπλαστικών στην Έξοδο της Δευτεροβάθμιας Επεξεργασίας της ΕΕΛ Χανίων »

  Title « Study of the Temporal Variation of Microplastics in the Secondary Treatment Exit of the WWTP of Chania »

  Επιβλέπων: Καλογεράκης Νικόλαος

  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

  1 Καλογεράκης Νικόλαος

  2 Γκίκας Πέτρος

  3 Συρανίδου Ευδοκία

  Περίληψη:

  (Ελληνικά)

  Η παραγωγή των πλαστικών προϊόντων έφερε την επανάσταση στη βιομηχανία στα δεύτερα μισά του εικοστού αιώνα. Η εύκολη μορφοποίηση τους σε οποιοδήποτε σχήμα, η στειρότητα, η δυνατότητα μιας χρήσης καθώς και το χαμηλό κόστος σε σχέση με άλλα υλικά (χάλυβας γυαλί), τα έκανε απολύτως απαραίτητα έχοντας ως αποτέλεσμα την μαζική τους παραγωγή. Η ραγδαία αυτή αύξηση σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί πλέον μείζον πρόβλημα για το περιβάλλον και τον άνθρωπο λόγω της λανθασμένης τους χρήσης και απόρριψης.

  Όσον αφορά τα μικροπλαστικά (MPs) είναι τα πλαστικά σωματίδια με μέγεθος μικρότερο από πέντε χιλιοστά και χωρίζονται σε δύο βασικές ομάδες : τα πρωτογενή και τα δευτερογενή. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) αποτελούν μία σημαντική δίοδο των μικροπλαστικών στο περιβάλλον καθώς τα λύματα έπειτα από μία σειρά χημικών και φυσικών διεργασιών καταλήγουν σε αυτό. Ωστόσο δεν είχε προβλεφθεί η υψηλή συγκέντρωση μικροπλαστικών στα λύματα που με τη σειρά τους καταλήγουν και αυτά στους αποδέκτες παρά το μεγάλο ποσοστό απομάκρυνσης κατά την διαδικασία επεξεργασίας τους στις Ε.Ε.Λ..

  Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία ανιχνεύθηκαν και καταγραφήκαν ΜΡs από τα λύματα της Ε.Ε.Λ. Χανίων, πιο συγκεκριμένα από την εκροή της δευτεροβάθμιας δεξαμενής καθίζησης (Δ.Δ.Κ.) με σκοπό να μελετηθεί η χρονική διακύμανση της συγκέντρωσης των ΜΡs το χειμώνα και το καλοκαίρι στο έτος 2020. Θέλαμε να δούμε αν η αύξηση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την αύξηση του ισοδύναμου πληθυσμού θα έφερνε και την αύξηση της συγκέντρωσης σε ΜΡs.

  Πραγματοποιήθηκαν συνολικά δεκαοχτώ δειγματοληψίες εννέα τον χειμώνα τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο και εννέα το καλοκαίρι τους μήνες Ιούλιο Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Έπειτα σειρά είχε η επεξεργασία των λυμάτων για την απομάκρυνση του υγρού στοιχείου και του οργανικού φορτίου έτσι ώστε να παραμείνουν μόνο τα ΜΡs όπου θεωρήθηκαν οι ίνες και τα θραύσματα. Χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες ανάλογα το μέγεθος τους με κατώτερο όριο αυτό των 20μm και υπολογίστηκαν τα εξής:

  • Η  συγκέντρωση των ΜΡs (θραύσματα, ίνες) ανά μήνα
  • Η  συγκέντρωση των ΜΡs (θραύσματα, ίνες) ανά περίοδο
  • Η μέση ημερήσια συγκέντρωση των ΜΡs (θραύσματα, ίνες)

  Η μέση ημερήσια συγκέντρωση υπολογίστηκε στα 13,5 ± 3,12 (ΜΡs / L). Τη χειμερινή περίοδο η συγκέντρωση υπολογίστηκε στα 2 ± 0,36 (ΜΡs / L) ενώ στην εαρινή αυξήθηκε δραματικά και η τιμή έφτασε στα 25 ± 4,8 (ΜΡs / L) με την κατηγορία των θραυσμάτων να κατέχει το ογδόντα έξι τοις εκατό (86%) του συνολικού δείγματος και τις ίνες μόλις  το δεκατέσσερα  τοις εκατό (14%).

  Abstract:

  (Αγγλικά)

  The production of plastic products revolutionized industry in the second half of the twentieth century. Their easy molding into any shape, sterility, disposability and low cost compared to other materials (i.e., steel, glass), made them necessary, resulting in their mass production. This rapid increase worldwide is now a major problem for the environment and humans due to their misuse and disposal.

  Microplastics (MPs) are plastic particles smaller than five millimeters in size and are divided into two main groups: primary and secondary. Wastewater treatment plants (WWTPs) are an important pathway for microplastics into the environment as wastewater is discharged into the environment after a series of chemical and physical processes. However, the high concentration of microplastics in wastewater, which in turn ends up in the receiving waters despite the high removal rate during the treatment process in biological treatment plants, was not foreseen.

  In this thesis, MPs were detected and recorded from the wastewater of the WWTP of Chania, more specifically from the effluent of the secondary sedimentation tank (S. S. T.) in order to study the temporal variation of the concentration of MPs in winter and summer in the year 2020. The present study assessed if the increase in temperature combined with the increase in equivalent population would also increase the concentration of MPs.

  A total of eighteen samples were collected, nine in winter (January, February and March) and nine in summer (July, August and September). Then the wastewater was treated to remove the liquid element and organic load so that only the MPs remained. Among the various categories, fibers and fragments were detected. They were divided into four groups according to their size with a lower limit of 20 µm and the following was calculated:

  • The concentration of MPs (fragments, fibers) per month
  • The concentration of MPs (fragments, fibers) per period
  • The average daily concentration of MPs (fragments, fibers)

  The mean daily concentration was calculated to be 13. 5 ± 3.12 (MPs/L). In the winter season the concentration was estimated at 2 ± 0.36 (MPs/L) while in the spring season the concentration increased dramatically to 25 ± 4.8 (MPs/L) with the fragments category occupying eighty-six percent (86 %) of the total sample and fibers only fourteen percent (14%).

   © Πολυτεχνείο Κρήτης 2012