Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ: Πρόγραμμα απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας ακ. έτους 2022-2023 (αρ. πρωτ. πρόσκλησης 17486/2022) Κ.Ε. 82635

Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ: Πρόγραμμα απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας ακ. έτους 2022-2023 (αρ. πρωτ. πρόσκλησης 17486/2022) Κ.Ε. 82635

 • Συντάχθηκε 22-09-2022 15:04 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20221/21-09-2022 αποσπάσματος πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης για την επιλογή υποψηφίων, κατόχων διδακτορικού, για την διδασκαλία μαθημάτων, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17486/05-08-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 στο Πολυτεχνείο Κρήτης» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Δέσποινα Διμέλλη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82635.

  H επιλογή των υποψηφίων γίνεται για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 στο Πολυτεχνείο Κρήτης», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82635 (MIS 5180846) και επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Δέσποινα Διμέλλη.Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της εγκριτικής των εισηγήσεων των Γενικών Συνελεύσεων των επιμέρους Σχολών/Τμημάτων απόφασης στους ως άνω ιστοτόπους. Αρμόδια για την εξέτασή τους τυγχάνει η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, όπως αυτή ανασυγκροτήθηκε δυνάμει της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 4767/25-02-2022 απόφασης της 619ης/23-02-2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (ΑΔΑ: 9ΨΠΨ469Β6Ν-ΒΛΟ).

  Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης του χρονικού διαστήματος υποβολής ενστάσεων, τα προσωρινά αποτελέσματα βαθμολογίας και κατάταξης των υποψηφίων καθίστανται αυτοδικαίως οριστικά, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση νέας απόφασης. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης, τα οριστικά αποτελέσματα αναρτώνται μετά την εξέταση της τελευταίας από την αρμόδια επιτροπή.


  Συνημμένα:

  • 6ΣΝΡ469Β6Ν-ΘΑΞ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 378, Μέγεθος: 252 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012