Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΚΕ ΕΛΚΕ 82398.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΚΕ ΕΛΚΕ 82398.

 • Συντάχθηκε 07-02-2023 11:36 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΕΔΒΜ131 με τίτλο «Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας Πολυτεχνείου Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5074502 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με την Αγορά Εργασίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Γρηγορούδη Ευάγγελο, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ακολούθως: 

  Θέση: Απασχόληση Πτυχιούχου ΠΕ Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Οικονομικών Επιστημών ή Επιστημών Διοίκησης ή  κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου  Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/09/2023.

  Αποδοχές: Οι αποδοχές του επιλεγέντος υποψηφίου θα καθορισθούν κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την παρ. του άρθρου 246 του ν. 4957/2022, από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες έκτακτου προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εργασίας : Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης

  Ωράριο απασχόλησης: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  1. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Πτυχιούχος ΠΕ Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Οικονομικών Επιστημών ή Επιστημών Διοίκησης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  2. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2).
  3. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει γνώση χειρισμού Η/Υ.

  Συνεκτιμώμενα προσόντα – Κριτήρια:

  1. Εργασιακή εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σε νέους ή /και ενήλικες σχετικά με την αγορά εργασίας, την επαγγελματική αποκατάσταση, την αντιμετώπιση της ανεργίας ή άλλου συναφούς αντικειμένου.
  2. Πιστοποίηση Συμβούλου Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού (αποδεικνύεται με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με ειδίκευση στη συμβουλευτική/ επαγγελματικό προσανατολισμό ή με Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ.
  3. Πιστοποιημένη επιμόρφωση από Α.Ε.Ι. ή άλλο φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό τουλάχιστον 400 ωρών.
  4. Πολύ καλή ή Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  5. Συνέντευξη

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 14:00


  Συνημμένα:

  • 63ΨΠ469Β6Ν-ΘΧ6.pdf
   Μεταφορτώσεις: 316, Μέγεθος: 531 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012