Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 26863/2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου ΚΕ.Ε ΕΛΚΕ 82270.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 26863/2022 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου ΚΕ.Ε ΕΛΚΕ 82270.

 • Συντάχθηκε 10-02-2023 10:40 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3746/07-02-2023 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 26863/02-12-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Σύστημα Υποστήριξης Ποιότητας Ζωής για Άτομα με Νοητική Αναπηρία» με κωδικό Τ2ΕΔΚ-00306 και ακρωνύμιο «QuaLiSID», της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Ζερβάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82270.


  Συνημμένα:

  • ΨΡ91469Β6Ν-ΤΥΛ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 259, Μέγεθος: 211 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012