Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12689/09-05-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82356.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12689/09-05-2023 Πρόσκλησης για τη σύναψη έως (2) συμβάσεων έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82356.

 • Συντάχθηκε 07-06-2023 10:58 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 14067/29-05-2023 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12689/09-05-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, για την σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Αρθρωτή προσέγγιση λήψης αποφάσεων βασισμένη σε UAV για την υποστήριξη διάγνωσης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με χρήση εικόνων EL, RGB και IRT συσχετισμένων με ανάλυση ηλεκτρικών δεδομένων και προηγμένη πραγματοποίηση αναφορών και γεωεπισκόπηση», με ακρωνύμιο «AID4PV» και κωδικό έργου «Τ12ΕΡΑ5-00042» στα πλαίσια της Δράσης «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS 2019 Β' Κύκλος» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Κουτρούλη Ευτύχιο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82356.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες του φορέα Ε.Λ.Κ.Ε. (www.elke.tuc.gr) και του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr).
  Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τα αποτελέσματα καθίστανται οριστικά, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση άλλης απόφασης.


  Συνημμένα:

  • 6Δ5Ζ469Β6Ν-Ξ1Χ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 35, Μέγεθος: 269 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012