Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση διδάκτορα με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82324.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση διδάκτορα με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82324.

 • Συντάχθηκε 15-09-2022 11:14 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 15-09-2022 11:14

  Ο Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο « Αέρια Ρύπανση από Πυρκαγιές και η Σχέση τους με την Κλιματική αλλαγή, παρελθόν, παρόν, μέλλον » στο πλαίσιο της Δράσης «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Εργασιών ΕΛ.ΙΔ. Ο Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και καινοτομίας, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Απόστολο Βουλγαράκη και κωδικός έργου 82324, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, ως ακολούθως: 

  Θέση: Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Φυσικής ή Μαθηματικών ή Χημείας ή Κάτοχος Ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή ίδρυμα του εξωτερικού αντιστοιχίας ειδικότητας, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Διδάκτορας σε αντικείμενο συναφές με περιβαλλοντική έρευνα κατά προτίμηση με θέμα σχετικό με την κλιματική αλλαγή ή την ατμοσφαιρική ρύπανση.

  Αντικείμενο: Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει σε δράσεις που αφορούν την ποσοτικοποίηση των επιδράσεων των πυρκαγιών στην ατμοσφαιρική σύσταση και τη μελέτη του ρόλου των πυρκαγιών στο παροντικό της Γης.

  Αριθμός ατόμων : (1)

  Διάρκεια σύμβασης : Από την υπογραφή της σύμβασης και έως τη λήξη του έργου την 31 η /03/2025, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, με δυνατότητα επέκτασης του φυσικού/οικονομικού αντικειμένου χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, ως τη λήξη τυχόν παραστάσεων του έργου. Η ανανέωση άρχισε μετά από αίτημα του ΕΥ και τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

  Αποδοχές: Το ακριβές ποσό που θα οριστεί κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Ερευνών με την παρ. 5β) του άρθρου 246 του ν. 4957/2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει και είναι κατ' ελάχιστον ίσες με τα κατώτατα όρια που τίθενται στο άρθρο 18 παρ. 12 περ. α) Ν.4310/2014 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εργασίας: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

  Σύμβαση: Πλήρους Απασχόλησης

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια :

  • Ο/Η υποψήφιος/α που πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Φυσικής ή Μαθηματικής ή Χημείας ή Κάτοχος Ισότιμου ή ταυτόσημου κατά ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή ίδρυμα του εξωτερικού αντιστοιχίας ειδικότητας, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με περιβαλλοντική έρευνα κατά προτίμηση σε θέμα σχετικό με την κλιματική αλλαγή ή την ατμοσφαιρική ρύθμιση.
  • Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές σε αντικείμενα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική επιστήμη την επιστήμη της αλλαγής. 

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια :      

  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές σε αντικείμενα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική επιστήμη ή την επιστήμη της κλιματικής αλλαγής. (Βαθμολογία επιπλέον του υπ. αρ. κριτηρίου 3).
  • Πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Συνέντευξη*

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΩΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με τη δική τους ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00


  Συνημμένα:

  • 6ΤΣ7469Β6Ν-ΥΤ0.pdf
   Μεταφορτώσεις: 342, Μέγεθος: 471 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012