Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με διδάκτορα για τη διδασκαλία του μαθήματος “Practical Data Science and Applications” Κ.Ε ΕΛΚΕ 82657.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με διδάκτορα για τη διδασκαλία του μαθήματος “Practical Data Science and Applications” Κ.Ε ΕΛΚΕ 82657.

 • Συντάχθηκε 19-09-2022 12:41 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Στήριξη διεθνών προγράμματος ανώτατης εκπαίδευσης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης» ΥΠ. 1 HMMY» στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνούς της Ανώτατης εκπαίδευσης - Πολυτεχνείο Κρήτης» με Κωδικό ΟΠΣ 5150766 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Απόφασης 15705, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Καρυστινό και τον κωδικό του έργου ΕΛΚΕ 82657, αποφασίζει τη δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τη διδασκαλία. του μαθήματος “Practical Data Science and Applications”, 

  Θέση: Απασχόληση Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Πτυχιούχου Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ΠΕ ή κατόχου ισοτίμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.  

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Αντικείμενο:Ο/Η υποψήφιος/α θα έχει το εξής αντικείμενο εργασίας: Διά ζώσης Διδασκαλία μαθήματος Practical Science Applications (13 εβδομάδες διαλέξεις, με 2 διαλέξεις των 90' η καθεμία ανά εβδομάδα). Ύλη: Βασικές αρχές προγραμματισμού με βιβλιοθήκες Python και Python για χειρισμό δεδομένων. Πρακτικό μάθημα με σημαντικό όγκο εργασίας. Αρχές αντικειμενοστρεφούς και δομημένου προγραμματισμού, αναπαράσταση δεδομένων μέσω δομών δεδομένων Python και θεμελιώδης χειρισμός δεδομένων σε ιδιωματικές Python. Βιβλιοθήκες για επιστημονικούς υπολογιστές (numpy και scipy). Βασικές τεχνολογίες ανάπτυξης λογισμικού (έλεγχος έκδοσης, εγκατάσταση πακέτων, δημοσίευση πακέτων) και διαδραστικά περιβάλλοντα. Πρακτική εισαγωγή στο Jupyter, τα πάντα, το scikit‐learn και το matplotlib. Υπολογιστικές τεχνικές υψηλής απόδοσης μέσω Python,

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/10/2023 με δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης έως την λήξη τυχόν παρατάξεων αυτού, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου.

  Ποσό: 6.000,00 ευρώ συμπ/νων όλων των νομίμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού – Έκτακτο προσωπικό του έργου».

  Τόπος εκτέλεσης έργου : Σχολή ΗΜΜΥ

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  1. Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή Μηχανικός Υπολογιστών ή Πτυχιούχος Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ΠΕ ή κατόχου ισοτιμίας ή ταυτόσημων περιεχομένου κατά ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου της Πανεπιστημιακής Αναγνωριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδος.
  2. Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος σε σχετικό θέμα με την επιστήμη των δεδομένων από το Ίδρυμα της Ελλάδας ή του αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.
  3. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Γ2). 
  4. Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να έχει δύο (2) τουλάχιστον δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά , σε ερευνητικά θέματα σχετικά με την μηχανική μάθηση και την επιστήμη των δεδομένων.
  5. Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να διδακτική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε θέματα σχετικά με την επιστήμη δεδομένων.

  Συνεκτιμούμενα προσόντα – Κριτήρια:

  1. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά ή και σε συνέδρια σε ερευνητικά θέματα σχετικά με την επιστήμη δεδομένων / μηχανική μάθηση. (Επιπλέον των δημοσιεύσεων κριτήριο υπ. 4).
  2. Διδακτική εμπειρία πέραν του ενός έτους σε θέματα σχετικά με την επιστήμη δεδομένων. (Επιπλέον της διδακτικής εμπειρίας κριτήριο υπ. 5).
  3. Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικό αντικείμενο σχετικό με την επιστήμη δεδομένων / μηχανική μάθηση.  
  4. Διακρίσεις ή διεθνής βραβεία σε θέματα σχετικά με την επιστήμη δεδομένων.

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΩΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με τη δική τους ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσας τα αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00


  Συνημμένα:

  • ΨΣΟΝ469Β6Ν-ΚΞ4.pdf
   Μεταφορτώσεις: 350, Μέγεθος: 428 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012