Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δώδεκα (12) μήνες με διπλωματούχο/πτυχιούχο ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού ΚΕ ΕΛΚΕ 81580

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δώδεκα (12) μήνες με διπλωματούχο/πτυχιούχο ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού ΚΕ ΕΛΚΕ 81580

 • Συντάχθηκε 22-09-2022 08:27 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 22-09-2022 08:57

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης , στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του αναπτυξιακού έργου με τίτλο « Υποστήριξη λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΛΚΕ για την πλήρη παρακολούθηση προγραμμάτων και ιδιαιτέρως την πλήρη ειδική διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το HORIZON 2020 και το ΕΣΠΑ 2014-2020 », με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81580 και επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Μιχαήλ Ζερβάκη, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, ως ακολούθως: 

  Ειδικότητα : Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος Π.Ε/ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή κάθετος ισοτίμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από σχολή ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

  Αριθμός ατόμων : 1

  Διάρκεια σύμβασης : Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του

  Τόπος εργασίας : Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης

  Ωράριο απασχόλησης: Σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Ε.Λ.Κ.Ε. Πολυτεχνείου Κρήτης

  Απαιτούμενα - Προσόντα:

  • Πτυχίο ή Δίπλωμα Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε./Τ.Ε., ή ομώνυμο ή ισότιμο κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Εργασιακή εμπειρία σε υποστήριξη εργασιών διοικητικής / οικονομικής φύσεως στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
  • Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.

      Συνεκτιμούμενα – Προσόντα:

  • Εμπειρία στον Δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα σε εργασίες που αφορούν την παρακολούθηση και τη διαχείριση έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΕΣΠΑ και τους λοιπούς φορείς. Μη συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας σε υποστήριξη εργασιών διοικητικής / οικονομικής φύσεως στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, η οποία βαθμολογείται αυτοτελώς.
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών αντίστοιχης κατεύθυνσης.
  • Συνέντευξη

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΩΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με τη δική τους ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 07 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00 (τέλειες προθεσμίες) στη διεύθυνση:

  Πρόταση κ ου /κ ας ………………. e-mail: …………. (για να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον υποψήφιο, προκειμένου να γίνει γνωστός ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρότασής του)

  Στο πλαίσιο της υπ' αρ. πρωτ. 20297/22-09-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

  Υπ' όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων


  Συνημμένα:

  • 6ΤΚΓ469Β6Ν-ΣΒΘ ορθη επανάληψη.pdf
   Μεταφορτώσεις: 419, Μέγεθος: 371 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012