Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Τα μηνύματά μου    Αναζήτηση

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 24057/2022 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82502

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 24057/2022 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82502

 • Συντάχθηκε 14-12-2022 11:35 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 27433/07-12-2022 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 24057/01-11-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εξυπηρέτηση αναγκών του έργου με «Ενίσχυση και βελτιστοποίηση λειτουργίας υπηρεσιών του Πολυτεχνείο Κρήτης - Υποέργο 1 "Κατάρτιση Χάρτη Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου & πιλοτική λειτουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο Πολυτεχνείο Κρήτης"» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο-Αλκέτα Ουγγρίνη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82502.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες του φορέα Ε.Λ.Κ.Ε. (www.elke.tuc.gr) και του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr). Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος οι ως άνω πίνακες α) βαθμολογίας και κατάταξης και β) απόρριψης των υποψηφίων καθίστανται αυτοδικαίως οριστικοί, χωρίς να απαιτείται η έκδοση κάποιας άλλης απόφασης.


  Συνημμένα:

  • ΩΥΥ4469Β6Ν-1ΣΒ.pdf
   Μεταφορτώσεις: 327, Μέγεθος: 223 KB application/pdf
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012